Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.09.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał

Miejsce składania wniosków

elektroniczna forma składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem SOWA

Sposób składania wniosków

elektroniczna forma składania wniosków o dofinansowanie projektów za pośrednictwem SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie konkursu.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania w podziale na grupy zawodów modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego: wariant szkoła - centrum kształcenia praktycznego - pracodawca oraz wariantu szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca. W ramach każdego projektu powinny zostać opracowane materiały przedstawiające kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

Kryteria wyboru projektów

Lista członków Komisji Oceny Projektów (PDF 134 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów - aktualizacja 20.10.2017 (PDF 119 KB)

Regulamin konkursu – aktualizacja 08.09.2017 (PDF 992 KB)

Regulamin konkursu - aktualizacja 04.08.2017 (PDF 986 KB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów - aktualizacja 19.09.2017 (PDF 119 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Alokacja na konkurs wynosi 20 900 000,00 PLN. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko dziesięć projektów po jednym w każdym z 10 obszarów branżowych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20.900.000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 30 września 2017 r.

Regulamin konkursu – aktualizacja 08.09.2017 (PDF 992 KB)

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zdecydowała o wprowadzeniu następujących zmian w Regulaminie konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17  Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, ogłoszonego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w dniu 30 czerwca 2017 r.

1. Rozdział 1 – Informacje ogólne:

W części 1.3 – Cel i przedmiot konkursu wymieniono tylko te typy operacji nr 3 z Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, które odnoszą się bezpośrednio do przedmiotowego konkursu.

2. Załącznik nr 16 – uzupełniono załącznik o wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe (dane według SIO na rok szkolny 2016/2017), w związku z powyższym zmieniono również jego nazwę.

Regulamin konkursu – aktualizacja 04.08.2017  (PDF 986 KB)

Załącznik nr 16 - Podział obszarów branżowych na branże, grupy zawodów i zawody oraz wykaz szkół i placówek, które prowadzą kształcenie zawodowe w danym zawodzie, w podziale na branże i obszary branżowe (dane według SIO na rok szkolny 2016/2017) (XLSX 3 MB)ny 2016/2017)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do regulaminu

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 846 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. I (PDF 671 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. II (PDF 123 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. III (PDF 87 KB)

Spotkanie informacyjne 31 sierpnia br. – konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17 pn. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 30 sierpnia 2017 r. (środa) na adres: konkurspnz@men.gov.pl

Program spotkania (PDF 47 KB)

Linki

www.efs.men.gov.pl