Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.02.2016

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej w konkursie nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16 Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyniki naboru 18.04.2016

Lista wniosków ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania (PDF 261 KB)

 

PODPISANE UMOWY:

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Miasto Łódź

Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym.

Wartość projektu 333 500,00 zł. Data podpisania umowy 27.07.2016 r.

 

Gmina Miasta Toruń/Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Modelowe programy nauczania dla KKZ w obszarze T - turystyczno-gastronomicznym.

Wartość projektu 173 697,12 zł. Data podpisania umowy 04.06.2016 r.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla obszaru administracyjno-usługowego.

Wartość projektu 391 000,00 zł. Data podpisania umowy 04.06.2016 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej można złożyć: osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, przesyłką kurierską (wiążąca jest data wpływu do MEN), pocztą.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć:

w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski złożone w innej formie odrzucane będą na etapie oceny formalnej.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25,00-918 Warszawa
  • przesyłką kurierską (wiążąca jest data wpływu do MEN),
  • pocztą.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać: konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji (kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, modelowych programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 2 553 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 779 KB)

Zał. 2 Instrukcja użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów (PDF 3 MB)

Zał. 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 (PDF 760 KB)

Zał. 4 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER (PDF 260 KB)

Zał. 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji (PDF 510 KB)

Zał. 6 Kwalifikacyjne kursy zawodowe krok po kroku (PDF 2 MB)

Zał. 7 Roczny Plan Działania na 2015 r. stanowiący załącznik do SZOOP (PDF 1 MB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny  (PDF 285 KB)

Zał. 10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności  (PDF 288 KB)

Zał. 11 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  (PDF 287 KB)

Zał. 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP  (PDF 285 KB)

Zał. 13 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER  (PDF 380 KB)

Zał. 14 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER  (PDF 433 KB)

Zał. 15 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (PDF 605 KB)

Zał. 16 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020  (PDF 472 KB)

Zał. 17 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (PDF 278 KB)

Zał. 18 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów (PDF 329 KB)

Zał. 19 Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (PDF 277 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zał. 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zał. 8 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W kwestii procedury odwoławczej przysługującej wnioskodawcom zastosowanie mają przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) zwanej dalej: ustawą.

Wnioskodawcy, którego wniosek uzyskał ocenę negatywną, przysługuje prawo do złożenia środka odwoławczego - protestu.

Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek w tym  szczegółowy opis procedury odwoławczej znajdują się w rozdziale V Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 34 74 815 lub 22 34 74 732, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.kkz@men.gov.pl

 Poniżej zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi IP MEN

Pytania i odpowiedzi (PDF 178 KB)

Linki

strona Instytucji Organizującej Konkurs