Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, RPO Małopolskiego

Zakończony 20.05.2016

Wyniki naboru 30.11.2016

15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1688/16 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej (.pdf, 216 KB)

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych  i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 wynosi 181 541 539,38 zł.  

Dofinansowanie zostało przyznane dla 22 projektów na całkowitą kwotę 175 740 875,75 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 w ramach Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej (.pdf, 226 KB)

***

29 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 1792/16 w zmiany Uchwały Nr 1688/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (PDF 209 KB)

Dokonano zmiany montażu finansowego w ramach kwoty przyznanego maksymalnego dofinansowania w zakresie podziału na środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środki z Budżetu Państwa (BP).

Pobierz listę (PDF 227 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 20 maja 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie dotyczące wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty dotyczące:

 • typ A – dotyczący regionalnego systemu cyfrowych rejestrów geodezyjnych,
 • przedmiotem wsparcia w ramach poddziałania jest rozwój cyfrowych rejestrów publicznych oraz narzędzi informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym na urządzeniach mobilnych, służących jednocześnie wzmocnieniu elektronicznej administracji i upowszechnianiu standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów,
 • zakres wsparcia obejmuje rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, a także cyfryzację informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGIB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
 • wsparcie przeznaczone jest na komponent lokalny:
  a) działania w obszarze: informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków EGIB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
  b) udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności i poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
  c) zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów teleinformatycznych,
  d) zapewnienie funkcjonalności do zasilania i aktualizacji wybranych elementów z rejestrów publicznych regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej,
 • zaplanowano wykorzystanie cross – financingu na rozwijanie kompetencji i umiejętności kadr, w szczególności w zakresie związanym z wdrożeniem i obsługą realizowanych systemów informatycznych – do 2% kwoty dofinansowania unijnego,
 • kwalifikowane będą uwzględnione w projekcie wydatki związane z pracami przygotowawczymi, w tym pomiarami terenowymi, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu oraz do wysokości 15% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Zasady realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania, w tym zakres rzeczowy, obszar realizacji oraz limit w zakresie wartości dofinansowania stanowią przedmiot uzgodnienia i porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, a właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w przedmiocie wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów publicznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 231 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

181 541 539,38 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zmiana regulaminu:

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

6 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2067/18 (.pdf, 135 KB) zmienił Regulamin konkursu oraz Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie (.pdf, 2 MB). Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu treści regulaminów konkursowych oraz niektórych załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 288 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 432 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 276 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu. Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych. Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.pdf, 342 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.zip, 7,27 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 7,85 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 7,85 MB)

Załącznik nr 1 Kryteria oceny (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.pdf, 231 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.pdf, 694 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.pdf, 1,52 MB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.doc, 5,05 MB)

Załącznik nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.zip, 1,14 MB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 694 KB)

Załącznik nr 5 Regulamin KOP (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 694 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 512 KB)

Załącznik nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.pdf, 512 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r.) (.pdf, 449 KB)

Załącznik nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.pdf, 449 KB)

Załącznik nr 8 Definicje wskaźników dla konkursu (wersja obowiązująca od 25 lutego 2016 r.) (.pdf, 354 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 694 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu (.pdf, 512 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 156 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00). Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa oraz informacje kierowane do Wnioskodawców zamieszczone będą na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego