Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.10

2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 15.05.2020

Od 2 stycznia  do 15 maja 2020 r. w konkursie nr  RPZP.02.10.00-IZ.00-32-K03/20 złożono 264 wniosków o przyznanie pomocy  na łączną kwotę dofinansowania 260 361 839,69zł. Zgodnie z Regulaminem konkursu trwa weryfikacja tych wniosków. 9 opublikowanych wniosków nie zostało zarejestrowanych ze względu na brak dostarczenia do IOK  pisemnego wniosku o przyznanie pomocy i tym samym nie podlegają one ocenie.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2020

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Jagiellońska 32U/5

70-382 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie wniosku o dofinansowanie polega na opublikowaniu wniosku o  dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie, tj. do dnia 22 maja 2020 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy opublikować najpóźniej do godziny 15:00 ostatniego dnia trwania naboru tj. 15 maja 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.10  podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1)  przedsiębiorcy,

2)  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

3)  jednostki organizacyjne jst,

4)  jednostki sektora finansów publicznych,

5)  szkoły wyższe,

6)  kościoły i związki wyznaniowe,

7)   wspólnoty mieszkaniowe,

8) spółdzielnie mieszkaniowe,

9) instytucje oświatowe i opiekuńcze,

10) zakłady opieki zdrowotnej,

11)  grupy producentów rolnych,

12) organy administracji rządowej prowadzące szkoły,

13) organizacje pozarządowe,

14) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego działania: Zwiększona produkcja energii z odnawialnych źródeł energii.   

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z  odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami UE (EFRR) wynosi 85% wydatków kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem szczegółowych uregulowań dotyczących projektów objętych regułami pomocy publicznej opisanych w podrozdziale 6.6  Pomoc publiczna regulaminu konkursu.

W ramach niniejszego konkursu nie ustala się:

•minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości całkowitej projektu.

•minimalnej ani maksymalnej dopuszczalnej wartości wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  łącznie 7 000 000,00 EUR  (słownie: siedem milionów  00/100 EUR), kwota ta w PLN wynosi ok. 29 840 300PLN  (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy trzysta złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualne dokumenty:

 

Archiwalne dokumenty:

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu łą (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać: - w Punkach Informacyjnych Funduszy Europejskiche-mail: gpi@wzp.pl  , telefon: 800 34 55 34ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin;- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Wdrażania Działań Środowiskowych, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300, e-mail: wwdsrpo@wzp.pl.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020