Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 12.03.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej,al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz posiadające doświadczenie wskazane w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu może być podmiot posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów z zakresu: •edukacji włączającej lub •pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub •specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym dla osób dorosłych lub •usług asystenckich dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu), lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wypracowanie rozwiązań na rzecz uruchomienia w szkołach usług asystenckich dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami:a.wypracowanie standardów usług asystenckich (przygotowanie założeń prawnych, włączenie kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” do ZSK),b.przygotowanie kadry asystentów uczniów,c. pilotaż finansowania usług asystenckich.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu i załączniki

Zaktualizowany regulamin konkursu - 05.03.2020 r.

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 471 744,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin

Zaktualizowany regulamin konkursu - 05.03.2020 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór umowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi cz. 1

Spotkanie informacyjne – 04.03.2020 r.