Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

2016-04-05

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej,

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
  • przesyłką kurierską (wiążąca jest data wpływu do MEN)
  • pocztą (wiążąca jest data nadania przesyłki)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji)

Instytut Badań Edukacyjnych

Centrum Informatyczne Edukacji

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych

samorząd gospodarczy i zawodowypartnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER

jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

przedsiębiorcy

pracodawcy

placówki doskonalenia nauczycieli

szkoły wyższe.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.Ponadto Wnioskodawca musi spełniać warunek określony w kryterium dostępu nr 1 weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej, zgodnie z którym beneficjentem projektu musi być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

E-materiały dydaktyczne do historii sztuki i do historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedza o kulturze – zakres podstawowy. Łącznie: 16,5 mln.

E-materiały dydaktyczne zawierające treści w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki. Łącznie: 3 mln.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych krótkie streszczenia lekcji przedmiotowej abstrakty lekcji w języku angielskim do nauki języka angielskiego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie ze słowniczkiem podstawowym i nagraniem lektorskim z e-podręczników opracowanych w ramach PO KL). Łącznie: 1 mln.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) audiobooki. Łącznie: 400 tys.

E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji. Łącznie: 2 412 701 zł.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Regulamin_konkursu (PDF 764 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

23 312 701

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2016 r. Instytucja Pośrednicząca (IP) wprowadziła zmiany do Regulaminu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16 pn. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz do załącznika nr 15, a także zaktualizowano załączniki nr 5, 6 i 12 część I oraz dodano załącznik nr 14 b. Zestawienie zmian zostało opublikowane na naszej stronie w sekcji nabory.W związku z koniecznością wprowadzenia zmian merytorycznych, jak również w związku z otrzymaniem z Instytucji Zarządzającej PO WER interpretacji dotyczącej kwestii dostępności i zasad wykorzystania zasobów edukacyjnych, IP podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 27 grudnia br.

Zmieniony regulamin konkursu 

Regulamin_konkursu (PDF 764 KB)

Załączniki

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzor wniosku o dofinansownie (PDF 591 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Uprzejmie informujemy, że IP podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do 27 grudnia br. - patrz Regulamin konkursu

konkurs.ematerialy@men.gov.pl

Pytania i odpowiedzi - część I (PDF 403 KB)

Pytania i odpowiedzi - część II (PDF 502 KB)

Pytania i odpowiedzi - część III (PDF 321 KB)

Informujemy, że Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) opracowała Procedurę postępowania dotycząca wyłonienia do dofinansowania projektu w przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów.

Procedura odnosi się do wszystkich konkursów, w których zgodnie z kryterium dostępu może być wybrany do dofinansowania tylko jeden projekt w ramach organizowanego konkursu lub obszaru a jednocześnie w wyniku przeprowadzonych negocjacji taką samą (najwyższą) liczbę punktów uzyskał więcej niż jeden projekt.

Procedura obowiązuje od dnia 16 marca 2017 r.

 Procedura_postepowania (PDF 217 KB)

 

Linki

Strona Instytucji Pośredniczącej MEN