Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.01.2016

Wyniki naboru 13.06.2016

Lista wniosków wybranych do dofinansowania (PDF 356 KB)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że dnia 19.09.2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach KOP dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/15, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej dla przedmiotowego konkursu.

 

Lista rankingowa wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej- zaktualizowana o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej  (PDF 243 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioski składać mogą m.in.:

 • organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego,
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego,kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w szczegółowym opisie osi priorytetowej kadry dla gospodarki - załącznik 3 oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 746 167,61 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Instytucja ogłaszająca konkurs informuje, że w regulaminie konkursu uwaga z akapitu nr 61 powinna znajdować się bezpośrednio po akapicie nr 59 (str. 24) i dotyczy działania 2.1 w ramach 2 typu projektu.

Regulamin konkursu (PDF 2 MB).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 726 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 959 KB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
  gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  89 521 93 85
  89 521 93 86
  89 521 94 82
  89 521 94 83

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
  lpielblag@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  55 620 09 13
  55 620 09 14
  55 620 09 16

 

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku
  lpielk@warmia.mazury.pl
  Telefony:
  87 734 11 09
  87 734 11 10
  87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze (PDF 128 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej kadry dla gospodarki (PDF 3 MB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Link do strony o naborze