Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 9.03.2020

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną w zakresie wartości dofinansowania i wartości ogółem we wnioskach nr: RPWM.02.01.00-28-0003/20, RPWM.02.01.00-28-0006/20, RPWM.02.01.00-28-0013/20.

31 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu, zaktualizowaną o pozytywne rozstrzygnięcie procedury odwoławczej.
Przedstawiamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania (z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach procedury odwoławczej).

 

07 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20.

Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania).

Wyniki naboru 7.07.2020

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 279 KB) – 21.10.2020 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (po procedurze odwoławczej) (PDF 279 KB) – 1.09.2020 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 278 KB) – 7.07.2020 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Czerwiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

tel. 89 52 19 700, e-mail: dfs@warmia.mazury.pl

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu (DOC 1 MB) z wyłączeniem:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 628) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP);
 • podmiotów, co do których ogłoszono upadłość, znajdujących się w stanie likwidacji lub zalegających z uiszczeniem podatków, jak również z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania:

 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
 • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),
 • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności – realizowany przez następujące działania:

 • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,
 • doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

9 326 626,68 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOC 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 166 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431, z późn. zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 Regulaminu konkursu (DOC 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl, tel. 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

W kwestiach szczegółowych, budzących wątpliwości interpretacyjne, w których niezbędne jest zajęcie stanowiska, zapytania należy kierować na powyżej wskazane adresy e-mail z wykorzystaniem formularza.

W przypadku pytań merytorycznych związanych z konkursem prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr telefonu 89 521 97 17 we wtorek w godz. 10.00–12.00.

W przypadku pytań technicznych związanych ze sposobem wypełnienia wniosku o dofinansowanie w generatorze wniosków aplikacyjnych LSI MAKS2 prosimy o kontakt do pracowników Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 89 521 97 55 od wtorku do czwartku w godz. 9.00–10.00.

Ponadto informujemy, iż istnieje możliwość całodobowego zgłoszenia problemów technicznych bezpośrednio w systemie LSI MAKS2.

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020