Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (XI nabór, uproszczona procedura), Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 28.09.2018 do 31.08.2019

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków jest prowadzony w dziesięciu rundach. Wnioski należy składać w terminach:

 • Runda pierwsza – od 28 września do 31 października 2018 r.;
 • Runda druga – od 1 do 30 listopada 2018 r.;
 • Runda trzecia – od 1 do 31 grudnia 2018 r.;
 • Runda czwarta – od 1 do 31 stycznia 2019 r.;
 • Runda piąta od 1 do 28 lutego 2019 r.;
 • Runda szósta od 1 do 31 marca 2019 r.;
 • Runda siódma od 1 do 30 kwietnia 2019 r.;
 • Runda ósma od 1 do 31 maja 2019 r.;
 • Runda dziewiąta od 1 do 30 czerwca 2019 r.;
 • Runda dziesiąta od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia danej rundy konkursowej: 30 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy konkursowej.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • sądy i jednostki prokuratury,

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Projekty wybierane w ramach uproszczonej procedury, zgodnie z kryterium "Kwalifikowalność projektu" muszą spełniać aspekty:

 • Planowane wydatki kwalifikowalne nie przekroczą 5 000 000,00 PLN i wpisują się w Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020
 • Projekt posiada gotowość legislacyjną
 • Wszczęto wszystkie kluczowe dla uruchomienia e-usługi zamówienie publiczne w trybie Prawo Zamówień Publicznych.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli łącznie spełnione są poniższe warunki:

 • Wniosek spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów
 • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów  w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100  000 000,00 PLN (słownie: sto milionów 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84 630 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15 370 000,00 PLN).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl.Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-11-nabor-uproszczona-procedura/