Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (4 konkurs), Polska Cyfrowa

Zakończony 31.03.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-004/16 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”. Spośród 6 wniosków o dofinansowanie skierowanych do ostatniego etapu oceny, kryteria merytoryczne II stopnia spełniły 2 projekty o łącznej wartości dofinansowania 37 322 000,00 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13 A

01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 31 marca 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ .

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

- jednostki administracji rządowej, podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),

- sądy i jednostki prokuratury,

- partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: 

- Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

- Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC. Wniosek o dofinansowanie zostaje oceniony pozytywnie i rekomendowany do dofinansowania, jeżeli w ramach oceny projektu:

a) ocena formalna wniosku o dofinansowanie zakończyła się wynikiem pozytywnym;

b) ocena merytoryczna I stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym;

c) ocena merytoryczna II stopnia zakończyła się wynikiem pozytywnym;

d) kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie jest wystarczająca na wybranie projektu do dofinansowania.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (507 780 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (92 220 000,00 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 2.1 POPC

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 2.1 POPC

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 2.1 POPC

Wzór porozumienia o dofinansowanie 2.1 POPC

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.1-nabor4@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK.

Linki

Strona internetowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.