Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 31.01.2017

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Wyniki naboru 3.02.2017

Informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 września 2016 r. i trwał do dnia 31 stycznia 2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 446 KB). Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące przedsięwzięć obejmujących:

1. Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów dziedzinowych z zakresu e-administracji.

2. Informatyzacja podmiotów ze sfery administracji.

3. Tworzenie i rozwijanie referencyjnych rejestrów publicznych, w tym systemów informacji przestrzennej.

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda infrastruktura, obejmującą wyłącznie sprzęt i wyposażenie) będą dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz przedstawienie przeprowadzonej w tym zakresie inwentaryzacji potwierdzającej niedostępność lub brak wystarczających zasobów.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. (PDF 137 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.11 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

109 090 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 446 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 424 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 446 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami