Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

ZMIANA TERMINU: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (376/20), RPO Śląskiego

Zakończony 30.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR) ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
  2. Związek Metropolitalny.
  3. Jednostki sektora finansów publicznych.
  4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
  5. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
  6. Uczelnie / szkoły wyższe.
  7. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.
  8. Instytuty badawcze.
  9. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną. 

Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej bądź podmiot uczestniczący w partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu art. 34 ustawy wdrożeniowej nie może podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów. Weryfikacja następować może na każdym etapie życia projektu. W szczególności weryfikacja prowadzona będzie w trakcie oceny formalnej, na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie bądź innych informacji dostępnych IOK. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia tego warunku IOK może żądać stosownych wyjaśnień.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Typ 3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 131/97/VI/2020 z dnia z dnia 22.01.2020 roku.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 518 592,00 PLN tj. 5 760 000 EUR

Wartość w PLN została określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym ogłoszono nabór, tj. 30.12.2019, gdzie 1 EUR = 4,2567 PLN. Wartość w PLN na moment rozstrzygnięcia konkursu zostanie określona według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi rozstrzygnięcie, w związku z czym może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu obowiązuje od 1.09.2020 r. (DOC 957 KB)

Regulamin konkursu obowiązuje od 12.03.2020 r.  do 31.08.2020 r. (DOC 957 KB)

Regulamin konkursu obowiązywał do 11.03.2020 r. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 539 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku wraz z załącznikami - 376/20  (DOC 957 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (DOCX 487 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 561 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu (PDF 538 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu (PDF 722 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Regionie lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,
+48 32 77 40 193, 
+48 32 77 40 194, 
+48 32 77 40 418,
+48 32 77 40 302,
+48 32 77 40 303.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.