Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw - „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”, Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.06.2020 do 31.07.2020

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR, - ścieżka „Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19”

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów. Umowy o dofinansowanie z przedsiębiorcami wybranymi do wsparcia będą zawierane po wejściu w życie programu pomocowego.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym – nie należy przedkładać papierowej wersji wniosku), w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:

1)    produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;

2)    wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;

3)    środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;

4)    narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania pandemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania 2.1 POIR „Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 przyznawane jest zgodnie  z przeznaczeniem i warunkami pomocy określonymi w Komunikacie Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) i w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 zwanym programem pomocowym (projekt w trakcie legislacji).

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. Zwiększenie intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez instytucję udzielającą pomocy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000,00 PLN, w tym:

10 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz

90 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000818/O/D20200818.pdf oraz w §12 Regulaminem Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01 lub pod numery telefonów: (22)273 83 72, (22)273 83 50, (22)273 83 64, (22)273 80 76, (22)273 83 79, (22)273 81 11, (22)273 81 12, (22)273 81 24.

Linki

Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Komunikatem Komisji – Zmiany w tymczasowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID -19 (2020/C 112 I/01) (Dz. Urz. UE C112I/1 z 04.04.2020) (PDF 575 KB)