Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.04.2020 do 11.05.2020

Informacja o tożsamości dwóch wzorów wniosku o dofinansowanie

W celu realizacji założeń ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój udostępnia dla Wnioskodawców wzór wniosku o dofinansowanie w dwóch wersjach pod nazwami: "Zal_2_wzor_wniosku" oraz "Zal_2_wzor_wniosku_dostepnosc_cyfrowa". Są to wersje tożsame pod względem zawartości i treści, a różnice pomiędzy nimi wynikają jedynie z dostosowania dokumentu do standardów dostępności cyfrowej, które polegają na wielkości, stylu oraz kolorach czcionki i tła.

Wypełnienie i złożenie wniosku zarówno na jednym albo drugim wzorze jest prawidłowe.

 

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces weryfikacji spełnienia warunków formalnych oraz oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie trwa do 75 dni. Zatwierdzenie listy ocenionych projektów jest równoznaczne z rozstrzygnięciem konkursu i następuje w terminie do 14 dni od zakończenia oceny wszystkich projektów.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w wersji elektronicznej (wyłącznie na nośniku elektronicznym – nie należy przedkładać papierowej wersji wniosku), w sposób określony w §6 Regulaminu Konkursu.

Schemat złożenia wniosku (PDF 537 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria (PDF 778 KB) zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 181) dostępnym na stronie http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000181 w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %).Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 350 000 000,00 PLN, w tym 35 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 315 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_Konkursu_nabor_1_2020 (PDF 556 KB)

Załączniki do Regulaminu Konkursu:

Zal_1_Kryteria_wyboru_projektow (PDF 778 KB)

Zal_2_wzor_wniosku (XLSM 568 KB) wraz z instrukcją wypełniania wniosku (PDF 3 MB)

Zal_2_wzor_wniosku_dostepnosc_cyfrowa (XLSX 525 KB)

Zal_3_wzor_umowy_o_dofinansowanie (DOCX 129 KB)

Zal_4_lista_dokumentow_do_umowy (PDF 258 KB)

Zal_5_Wykaz_KIS (PDF 815 KB)

Zal_6_Wykaz_sektorow_strategicznych (PDF 226 KB)

Zal_7_Oswiadczenie_o_zgodnosci_wersji_wniosku_o_dofinansowanie_i_zalacznikow_ze_stanem_faktycznym_i_prawnym (DOCX 61 KB)

Zal_8_Zasady_oceny_finansowej (PDF 450 KB)

Zal_9_Upowaznienie_dla_banku_do_przekazania_informacji_objetych_tajemnica_bankowa (DOCX 59 KB)

Inne dokumenty:

Syntetyczny opis najważniejszych zmian w dokumentacji konkursowej (PDF 531 KB)

Wspólna lista wskaźników kluczowych   (PDF 4 MB)

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji  (PDF 298 KB)

Załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie równości szans i niedyskryminacji  (PDF 3 MB)

Poradnik dla użytkowników dot. definicji MSP  (PDF 821 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_wniosku (XLSM 568 KB)

Wzor_wniosku_dostepnosc_cyfrowa  (XLSX 525 KB)

Załączniki do wniosku:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie   (XLSX 85 KB)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis   (XLSX 79 KB)

Model finansowy   (XLSM 857 KB)

Instrukcja wypełniania Modelu finansowego  (PDF 350 KB)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT  (DOCX 77 KB)

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP  (DOC 319 KB)

Wzór agendy badawczej  (DOCX 79 KB)

Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (DOCX 59 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_umowy_o_dofinansowanie  (DOCX 129 KB)

Lista dokumentów do umowy   (PDF 258 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) dostępnej na stronie http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001431/U/D20181431Lj.pdf oraz w  §12 Regulaminem Konkursu.

Pytania i odpowiedzi


 Kluczowe pytania i odpowiedzi - 2.1 POIR_1_2020 (PDF 619 KB)

 Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR należy kierować na adres e-mail: 2.1POIR@miir.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu – Sekretariat Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju: (22)273 81 01 lub pod numery telefonów: (22)273 83 72, (22)273 83 50, (22)273 83 64, (22)273 80 76, (22)273 83 79, (22)273 81 11, (22)273 81 24.

Linki

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-inteligentny-rozwoj-dokument/

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-programu-inteligentny-rozwoj-2014-2020/