Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.11.2016

Informacja o wyborze projektów do dofinansowania

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1„Rozwój elektronicznych usług publicznych”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (PDF 398 KB)

Uchwała nr 4444/2017 (PDF 302 KB)

 

___________________________________________________________________

Informacja w sprawie wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16  

19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3685/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie.

Wyniki naboru 19.05.2017

Lista projektów ocenionych pozytywnie (DOC 73 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (DOCX 15 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.08.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

a)   jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w projektach dotyczących tworzenia, rozwijania oraz udostępniania systemów geodezyjnych;

b)   administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym);

c)    organizacje pozarządowe;

d)   jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

e)   instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);

f)     podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będzie:

1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
a)   dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
b)   dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.

2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, m.in.:
a)   baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
b)   rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów[2];
c)   geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
d)   pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych;
e)   udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.

3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego[3], m.in. przedsięwzięcia:
a)   zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
b)   służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).

4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów. 

[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.  

[2]Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 489 ze zm.).[3]Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

[3] Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do pliku Kryteria Wyboru Projektów (PDF 555 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wartość dofinansowania obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Link do pliku Regulamin konkursu  (PDF 940 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 528 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (DOC 484 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (PDF 1 MB)

 

______________________________________________________________________________

Link do pliku Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu (PDF 646 KB)

Link do pliku Wzór Porozumienia o dofinansowanie Projektu (PDF 536 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16  (PDF 940 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na jeden z poniższych adresów:

pawel.hryniewicz@umww.pl, agnieszka.rothe@umww.pl lub telefonicznie po numerami 61 626 61 10 lub 61 626 61 63.

Zobacz często zadawane pytania (PDF 357 KB)

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020