Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych / 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 30.06.2017

19 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego jako projekt pozakonkursowy pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w Działaniu 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałaniu 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań


O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 25.10.2016 r. od godziny 7.30 do 30.12.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.10.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może się ubiegać Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt polegający na zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:

- dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM,

- dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.


[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.  

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 555 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

79 800 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 523 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór zobowiązania do realizacji projektu (PDF 626 KB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem (PDF 263 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

 

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020