Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.1

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 5.02.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl
 • w formie papierowej (w 2 egz.) opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku osobiście/pocztą – listem poleconym/pocztą kurierską na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • instytucje publiczne
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Jednocześnie, Wnioskodawca, zgodnie z kryterium dostępu, sam lub łącznie z partnerami (jeżeli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 4 lat przed upływem terminu składania wniosku:a. co najmniej 4 usług szkoleniowych z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 dla łącznie min. 80 osób,b. dysponuje lub będzie dysponował trenerami, którzy będą uczestniczyć w realizacji projektu, z których każdy w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania wniosku, przeprowadził min. 3 szkolenia z zakresu w/w ustawy dla co najmniej 50 osób ogółem.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16 ma na celu podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej ludności.

Zgodnie z założeniami konkursu, szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla przedstawicieli władz samorządu gminnego oraz pracowników gminnych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za organizację i finansowanie infrastruktury instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostaną przeprowadzone na terenie następujących makroregionów:

 • makroregion centralny obejmujący województwa: łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie,
 • makroregion południowy obejmujący województwa: małopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie,
 • makroregion wschodni obejmujący województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
 • makroregion północno-zachodni obejmujący województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty, po jednym na każdy makroregion na maksymalną kwotę wskazaną dla każdego makroregionu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15, 16 i 17 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

8 380 000 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8 380 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

Załącznik 1 - Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER

Załącznik 2 - Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 4 - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP z prawem dokonywania oceny

Załącznik 5 - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP

Załącznik 6 - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności

Załącznik 7 - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 10 - Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach PO WER dla wnioskodawców/beneficjentów

Załącznik 11 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik 12 - Definicje wskaźników monitorowania PO WER - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8iv)

Załącznik 13 - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 14 - Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Załącznik 15 - Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Załącznik 16 - Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 17 - Lista gmin powyżej 5 tys. mieszkańców, na terenie których nie funkcjonuje żadna instytucja opieki (żłobek, klub dziecięcych, dzienny opiekun) i nie zgłaszają one zapotrzebowania na miejsca opieki

Załącznik 18 - Minimalny zakres szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Załącznik 19 - Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie PO WER

Załącznik 20 - Katalog cen rynkowych wybranych wydatków opracowany przez IOK

Załącznik 21 - Katalog cen rynkowych opracowany przez Instytucję Zarządzającą PO WER

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 8 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Załącznik 9a - Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 9b - Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/16

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: szkolenia@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie: 22 461 63 32, 22 461 63 77.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dn. 25.01.2016 r. - więcej informacji

Linki

Strona Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej