Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.1

2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.05.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 29.04.2019 r. (od godz. 0.00) do dnia 20.05.2019 r. (do godziny 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.

Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 14 220 000,00 PLN

Podział alokacji na poszczególne województwa, na terenie których przeprowadzane będą szkolenia, przedstawia się następująco:

 • województwo dolnośląskie – szkolenia, dla co najmniej 389 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 972 500 PLN,
 • województwo kujawsko-pomorskie – szkolenia, dla co najmniej 332 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 830 000 PLN,
 • województwo lubelskie – szkolenia, dla co najmniej 490 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 225 000 PLN,
 • województwo lubuskie – szkolenia, dla co najmniej 189 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 472 500 PLN,
 • województwo łódzkie – szkolenie, dla co najmniej 407 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 017 500 PLN,
 • województwo małopolskie – szkolenie, dla co najmniej 419 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 047 500 PLN,
 • województwo mazowieckie – szkolenie, dla co najmniej 707 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 767 500 PLN,
 • województwo opolskie – szkolenie, dla co najmniej 164 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 410 000 PLN,
 • województwo podkarpackie – szkolenie, dla co najmniej 368 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 920 000 PLN,
 • województwo podlaskie – szkolenie, dla co najmniej 272 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 680 000 PLN,
 • województwo pomorskie – szkolenie, dla co najmniej 283 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 707 500 PLN,
 • województwo śląskie – szkolenie, dla co najmniej 384 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 960 000 PLN,
 • województwo świętokrzyskie – szkolenie, dla co najmniej 235 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 587 500 PLN,
 • województwo warmińsko-mazurskie – szkolenie, dla co najmniej 267 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 667 500 PLN,
 • województwo wielkopolskie – szkolenie, dla co najmniej 519 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 297 500 PLN,
 • województwo zachodniopomorskie – szkolenie, dla co najmniej 263 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 657 500 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 z dnia 25.11.2019 r. - aktualny

Poprzednie wersje regulaminu:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik 7 do Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik 8 Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

Pytania i odpowiedzi

Nr tel. 22 661 19 58, e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl

Linki

Link do strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs - https://efs.mrpips.gov.pl/