Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 E-usługi publiczne / 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 31.05.2016

21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 3524/V/17 w sprawie zmiany uchwały nr 3216/V/2016 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.      

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPDS.02.01.04-IP.00-02-048/15, została zmieniona w wyniku rozstrzygnięć, jakie zapadły w ramach procedury odwoławczej.         

Do dofinansowania zostało wybranych 6 dodatkowych projektów, których całkowita wartość wynosi 11 953 750,84  PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania wynosi 9 175 222,61 PLN.

***

W dniu 28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr  3216/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW - Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15. 

Do dofinansowania zostało wybranych 16  projektów, których  wartość całkowita wynosi 20 966 266,53 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 17 035 928,59 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4  E-usługi publiczne – ZIT AW  - Nr naboru RPDS.02.01.04-IP.03-02-048/15.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 01.02.2016r.r. do godz. 15.00 dnia 31 maja 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków, który funkcjonuje w formie nowego narzędzia i jest dostępny pod adresem  snow-ipaw.dolnyslask.pl, w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie, będzie możliwe od dnia 16 maja 2016 r

Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 31 maja 2016 r. 

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową ( w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do sekretariatu IPAW pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203  

b) kurierem lub pocztą na adres:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych   

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku(w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski) nie będą rozpatrywane.  

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób: 

Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem…………………………….

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr…………

Tytuł projektu…………………………………………………………………………….  

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Komunikat 2.1.4 (forma składania wniosków) 06.04.2016 (PDF 471 KB)

Komunikat z dnia 21 marca 2016 w sprawie wydłużenia terminu naboru do dnia 4 maja 2016r. (PDF 305 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:         

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;        
 • jednostki organizacyjne jst;        
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;    
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej;        
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;        
 • organizacje pozarządowe (w tym organizacje turystyczne oraz LGD);        
 • uczelnie/szkoły wyższe, ich związki i porozumienia;        
 • jednostki naukowe;        
 • jednostki badawczo-rozwojowe;        
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;        
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;        
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej – dla projektów o zasięgu regionalnym;        
 • porozumienia ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 2.1 E-usługi publiczne w osi priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, tj.: 

Przedsięwzięcia szczebla regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług:

2.1. A Tworzenie lub rozwój (poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), tj. projekty m.in. :

a) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury;

b) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie dostępu do informacji przestrzennej, np. GIS;

c) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego;

d) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia;

e) zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 081, 101. 

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:

a) urzędów administracji samorządowej i urzędów administracji rządowej, które nie mają zasięgu krajowego dotyczące:

- tworzenia, rozwijania i integracji baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między tymi podmiotami (A2A),

- wspomagające procesy decyzyjne (obejmujące procesy wewnątrz urzędów i administracji, m.in. związane z systemami zarządzania i wymianą informacji – tzw. back office),

- upowszechniające i ułatwiające komunikację elektroniczną instytucji publicznych z podmiotami zewnętrznymi administracji.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji)  dla niniejszego typu projektu są kategorie: 078, 101.

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2).

Kategorią interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu jest kategoria: 081.

2.1 C. Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych, w tym: a) Projekty z zakresu digitalizacji zasobów i treści publicznych, np. kulturowych, naukowych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego i lokalnego służące zapewnieniu powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

b) Projekty służące zapewnieniu powszechnego otwartego dostępu w postaci cyfrowej do danych będących w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/ lokalnego.

c) Projekty dotyczące stworzenia lub wdrożenia nowych e-usług służących zwiększeniu uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji w gminach, powiatach i regionie (open government), w tym także takie, które wykorzystują informacje sektora publicznego[1] i/lub inne, istniejące e-usługi.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektu są kategorie: 079, 101.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

Cross-financing: Możliwy w przypadku wydatków bezpośrednio związanych ze szkoleniem pracowników obsługujących zakupiony sprzęt/oprogramowanie - do 10% wydatków kwalifikowanych projektu.

Zakup wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej, jest przewidziany w wyżej wymienionych kierunkach wsparcia wyłącznie jako jeden z elementów projektu służący osiągnięciu celów projektu. Inwestowanie w tzw. twardą infrastrukturę jest możliwe jedynie, o ile warunkuje to realizację celów projektu, zaś przeprowadzona analiza wykazuję niedostępność zasobów administracji publicznej.

Projekty powinny zawierać element zapewniający bezpieczeństwo systemów teleinformatycznym oraz przetwarzanych danych osobowych.

Na potrzeby oceny merytorycznej sugeruje się aby wnioskodawca wyodrębnił w harmonogramie rzeczowo- finansowym osobne kategorie wydatków dotyczące zakupu wyposażenia i wytworzenie niezbędnej infrastruktury informatycznej.

Nie będą finansowane:

1. Projekty związane z budową infrastruktury szerokopasmowej - realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),

2. kompleksowe projekty dotyczące e‐integracji i rozwoju e‐ kompetencji - realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),

3. Projekty dot. usług i aplikacji w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i e- edukacji, umiejętności cyfrowych - realizowane są z poziomu krajowego (PO PC),

4.Projekty dot. wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (które będą finansowane w ramach RPO WD Działanie 3.3. i Działanie 3.5)

5. Projekty dot. wyłącznie wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS) – (które będą finansowane w ramach RPO WD, Działanie 3.4),

6. Projekty dot. zapewnienia odpowiednich narzędzi TIK wspomagających proces uczenia (które będą finansowane w ramach RPO WD Oś Priorytetowa 7).

 

[1] w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

„Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 20/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.   

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów- wersja aktualna 06.04.2016 (PDF 928 KB)

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów - wersja archiwalna (PDF 727 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: a) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów: • dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla dużych przedsiębiorców–do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem b) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020: • nieprzekraczającą 1 mln EUR (kwoty pomocy) - 80 % kosztów kwalifikowalnych; • dla pozostałych projektów kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres. 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi - 6 016 000 Euro, tj. 25 646 809,60 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2015 r., 1 euro= 4,2631 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 2.1.4 ZIT AW (16 maja 2016) (PDF 478 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4 ZIT AW (obowiązujący od 16 maja 2016) (PDF 788 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 2.1.4 ZIT AW (28 kwietnia 2016) (PDF 483 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4 ZIT AW (28 kwietnia 2016) (PDF 799 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu 2.1.4 ZIT AW (wersja archiwalna 06.04.2016) (PDF 515 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4 ZIT AW (wersja archiwalna 06.04.2016) (PDF 799 KB)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu 2.1.4- ZIT AW (wersja archiwalna 21 marca 2016) (PDF 313 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4 ZIT AW (wersja archiwalna 21 marca 2016) (PDF 665 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Podziałania 2.1.4- ZIT AW (03.02.16- wersja archiwalna) (PDF 391 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4- ZIT AW (03.02.16- wersja archiwalna) (PDF 665 KB)

Regulamin konkursu 2.1.4 ZITAW (wersja archiwalna) (PDF 663 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wykaz informacji, których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie udostępniona wraz z generatorem.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy lub wzór decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi odpowiednio załącznik nr 2a lub załącznik nr 2b do Regulaminu konkursu i są zamieszczone na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

-    e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

-     telefon: 74 84 74 150

-     lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Linki

Wszelkie informacje odnośnie konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej