Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 E-usługi publiczne / 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie), RPO Dolnośląskiego

Zakończony 22.04.2016

09 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 2946/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 2.1 E-usługi publiczne 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie) (Nr naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-045/15). 

Do dofinansowania zostało wybranych 16 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 694 705,23 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 36 962 501,38 PLN.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie opieki zdrowotnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

2.1 B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A), niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych. Elementem przedsięwzięcia może być tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Dofinansowaniem w tym zakresie objęte zostaną projekty:  

b) podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Projekty polegające na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz niedublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych platformach (P1 i P2).

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 - wyciąg z kryteriów wyboru projektów (zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 uchwałą nr 2015 (DOCX 78 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: 1. W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: a) w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów: • dla mikro i małych przedsiębiorców–do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla średnich przedsiębiorców–do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; • dla dużych przedsiębiorstw – do 25 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem 3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis - 85 % kosztów kwalifikowalnych. Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja w ramach konkursu wynosi - 9 400 000 Euro, tj. 40 073 140 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w grudniu 2015 r., tj. 1 euro = 4,2631 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana w Regulaminie (DOCX 168 KB) 

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:
Czynny:
w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008 Tel. (71) 776 95 01, (71) 776 96 51 Fax (71) 776 98 41

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania

 

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.1 E-usługi publiczne Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne (E-zdrowie)