Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.1

2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja, RPO Małopolskiego

Zakończony 29.02.2016

Wyniki naboru 9.02.2017

9 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 174/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 1366/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 297 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych i obejmuje również projekty, które w ramach procedury odwoławczej zostały ponownie ocenione przez Instytucję Rozpatrującą Protest.

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 wynosi 34 104 800,00 zł.

Uchwałą nr 174/17 ZWM z dnia 9 lutego 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania dodatkowo 2 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania  1 795 668,18  zł. Równocześnie, z uwagi na rezygnację z przyznanego dofinansowania oraz odstąpienie od podpisania umowy na realizację inwestycji pn. „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Jodłownik na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw i przedsiębiorców” wykreślono projekt nr RPMP.02.01.01-12-0014/16 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15.  

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dotychczas wybrano do dofinansowania 31 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 31 292 383,67 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO WM (.pdf, 338 KB)

 

10 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 24/17 w sprawie zmiany Uchwały nr 1366/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 219 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych i obejmuje również projekty, które zostały pozytywnie ocenione w ramach dalszych kryteriów merytorycznych, do oceny których skierowała je Instytucja Rozpatrująca Protesty. 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 wynosi 34 104 800,00 zł.  

Uchwałą nr 24/17 ZWM z dnia 10 stycznia 2017 roku dokonano wyboru do dofinansowania dodatkowo 5 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 2 535 781,43 zł. W ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dotychczas wybrano  do dofinansowania 30 projektów na maksymalną kwotę dofinansowania 29 773 724,38 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO WM (.pdf, 337 KB)

 

13 września 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Uchwałę nr 1366/16 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-0022/15 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 277 KB). W ramach konkursu zostało wybranych do dofinansowania 25 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 27 237 942,95 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 dla Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO WM (.pdf, 331 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 31 grudnia 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane: wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach przedmiotowego konkursu

1) realizowane będą projekty dotyczące:

  • typ A – dotyczące e-usług publicznych w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C),
  • typ B – dotyczące usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) wspierających dla e-usług publicznych,
  • typ C – dotyczące nowych rozwiązań IT w administracji, służących cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych,

2) wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów,

3) zakres wsparcia obejmuje w szczególności:
a) informatyzację procedur administracyjnych,
b) zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c) upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów,
d) elektroniczne zarządzanie rejestrami publicznymi,
e) zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich integracji,
f) zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z platformą ePUAP,
g) przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest jedynie organ JST,
h) zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego,
i) zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu (.pdf, 133KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

75%. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania określa Regulamin.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

34 104 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.
Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.
Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinasowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.
Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 15 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)
Załącznik nr 23 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)

20 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 986/17 (.pdf, 448 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu - przeczytaj komunikat

25 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1150/16 (.pdf, 140 KB) dokonał zmiany załącznika nr 7 Procedura odwoławcza.

7 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 515/16 (.pdf, 69 KB) zmienił niektóre załączniki do Regulaminu konkursu. Zmiana Załącznika "Regulamin KOP" wynika z konieczności dostosowania dokumentacji konkursowej do zaleceń przedstawionych w Sprawozdaniu z Audytu wewnętrznego pod nazwą: Ocena realizacji procesu wyboru projektów w ramach RPO 2014-2020 oraz Programu działań korygujących i zapobiegawczych.  Zmiana Załącznika "Umowa o dofinansowanie projektu" oraz "Załącznika Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie" wynika z przejścia na Centralny system teleinformatyczny SL2014 w zakresie obsługi projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, tj. na etapie jego realizacji, rozliczania, kontroli i monitorowania. Przedmiotowa zmiana wiąże się z obowiązkiem dostosowania Umowy o dofinansowanie projektu oraz Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie do wymogów w/w systemu.

***

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.pdf, 628 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 19 czerwca 2017 r.) (.pdf, 197 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 20 czerwca 2017 r.) (.zip, 5,67 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 lipca 2016 r. do 19 czerwca 2017 r.) (.zip, 4,49 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 kwietnia 2016 r. do 24 lipca 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 1 grudnia 2015 r. do 6 kwietnia 2016 r.) (.zip, 4,49 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu (.pdf, 189 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie oraz wzór Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zostały określone w Załączniku nr 6a do Regulaminu (.pdf, 369 KB) oraz Załączniku nr 6b do Regulaminu (.pdf, 361 KB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 7 do Regulaminu (.pdf, 427 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa oraz informacje kierowane do Wnioskodawców zamieszczone będą na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego