Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.1

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 19.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Luty 2017

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów dotyczących systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 w dniu 20.05.2016 r. stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

200 mln PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie instytucji Wdrażajacej