Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 2.1

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

Zakończony 16.12.2016

Komunikat w sprawie wyników oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 2/2.1/2016 w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyniki naboru 31.07.2017

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 30 maja 2017 r.

Departament Wsparcia Programów Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2016 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1.09.2016 r. – 16.12.2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie projektu nr POIR.02.01.00-00-0364/16 Wnioskodawcy Protechnika Łuków Sp. z  o. o., który w wyniku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego od wyniku oceny merytorycznej, został rekomendowany do wsparcia w ramach działania 2.1 POIR. 

Zaktualizowana lista projektów (XLS 2 MB) – z 31 sierpnia 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej 30 maja 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2016 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1 września 2016 r. – 16 grudnia 2016 r.).

Przedmiotowa lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie jednego projektu, w którym uległa zmniejszeniu wnioskowana i rekomendowana kwota dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów (XLS 2 MB) - z 25 lipca 2017 r.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona 30 maja 2017 r.

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju prezentuje listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 2.1/2/2016 do działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (data przyjmowania wniosków 1 września 2016 r. – 16 grudnia 2016 r.).

Lista projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzona 30 maja 2017 r. (XLS 2 MB)

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII i IX

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 45 KB) (XLS 38 KB) - stan na 22 maja 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III, IV,V, VI, VII i VIII 

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1   Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 45 KB)  - stan na 18 maja 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III, IV,V, VI i VII

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 45 KB) - stan na 11 maja 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III, IV, V i VI

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 43 KB) - stan na 26 kwietnia 2017 r

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III, IV i V

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 41 KB) - stan na 20 kwietnia 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II, III i IV

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 39 KB) - stan na 13 kwietnia 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I, II i III

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 38 KB) - stan na 6 kwietnia 2017 r.

 

Aktualizacja listy projektów skierowanych do oceny merytorycznej - część I i II 

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 36 KB) - stan na 30 marca 2017 r.

 

Lista projektów spełniających kryteria formalne zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - część I (24 marca 2017 r.)

Departament Innowacji Ministerstwa Rozwoju przedstawia listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój.

Wnioski o dofinansowanie oceniane są na bieżąco. Przedmiotowa lista będzie podlegać aktualizacji o kolejne projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną. 

Lista projektów do oceny merytorycznej (XLS 36 KB) - stan na 24 marca 2017 r.

 

Skład Komisji Oceny Projektów

W związku z zakończeniem oceny wniosków o dofinansowanie Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, zgodnie z § 10 Regulaminu Konkursu w ramach PO IR, działanie 2.1 poniżej prezentuje skład Komisji Oceny Projektów (KOP).

Skład KOP (PDF 36 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa do 90 dni.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Innowacji

Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf, wniosek i agenda badawcza dodatkowo w formacie Microsoft Word oraz Model finansowy w formacie xlsm) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście do Kancelarii na adres Ministerstwa Rozwoju z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 2/2016

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę nadania albo datę widniejącą na pieczęci wpływu dokumentu do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju (w przypadku złożenia wniosku bezpośrednio do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój. (PDF 594 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.787) (http://www.poir.gov.pl/media/8566/rozp_Min_Gosp_pom_fin_CBR_POIR_14_20.pdf) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów - 100 000 euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla niniejszej rundy aplikacyjnej wynosi 460 000 000 PLN, w tym 44 749 197,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 250 803,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Aktualna wersja

 

Archiwalne wersje:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 PO IR  należy kierować na adres e-mail: POIR@mg.gov.pl lub telefonicznie pod numer telefonu - Sekretariat: (22) 693 56 06.

Poniżej pytania i odpowiedzi pomocne przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach
PO IR.

Pytania i odpowiedzi (PDF 428 KB)