Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 2.

2. Zrównoważony transport transgraniczny, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.11.2016

Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego w dniach 10-11  maja 2017 r. w Tatrzańskiej Łomnicy zatwierdzony został jeden projekt na łączną kwotę dofinansowania 347 tys. euro.

Wyniki naboru 11.05.2017

Lista zatwierdzonych projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

ul. Halicka 9

31-036 Kraków

Sposób składania wniosków

Wnioski w programie Interreg V-A Polska-Słowacja są wypełniane w dwóch językach: polskim oraz słowackim.

Aplikacje należy składać poprzez generator on-line oraz w wersji papierowej.

Wersję papierową należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie najpóźniej 30 listopada 2016 r. do godziny 16:15.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe non-profit,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • jednostki naukowe.

Szczegółowa lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu stanowi załącznik nr 1 do Podręcznika beneficjenta.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Planowanie zintegrowanego transgranicznego systemu komunikacji publicznej, w tym m.in.: koordynacja rozkładów jazdy, wspólne bilety, system obsługi pasażerów, biletomaty; kampanie informacyjne i promocyjne, przewodniki, wspólne ulotki wielojęzyczne, mapy, oznakowanie przystanków, system wielojęzycznej informacji dla pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych, zaprojektowanie wielojęzycznych stron internetowych umożliwiających wybór właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń itd.
 • Opracowanie transgranicznych map i koordynacja połączeń; rozwój przyjaznego środowisku systemu transportu multimodalnego na obszarze objętym Programem; wykorzystanie dostępnych narzędzi i stworzenie nowych produktów informatycznych; np. ułatwienie wyboru właściwego biletu, internetowe i dostępne z telefonu komórkowego wyszukiwarki połączeń.
 • Projekty dotyczące połączeń multimodalnych w zakresie publicznego systemu przewozu osób, np. budowa obiektów parkingowych typu „Parkuj i Jedź”.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały następującej ocenie: 

 • ocena formalna i kwalifikowalności,
 • ocena techniczna,
 • ocena  merytoryczna.

W trakcie oceny będzie brana pod uwagę gotowość danego projektu do realizacji oraz udowodniony transgraniczny charakter działań.

Szczegółowe kryteria oceny stanowią załącznik do Podręcznika beneficjenta.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR to 3 mln EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru to 3,72 mln EUR z EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady obowiązujące w konkursie będą opublikowane 30.08.2016 r. na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek składany jest elektronicznie. Wzór wniosku można obejrzeć po zalogowaniu się do generatora.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu bez pomocy publicznej

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z pomocą publiczną

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Partner Wiodący projektu, reprezentujący partnerstwo w ramach projektu, ma prawo do złożenia skargi, jeśli w jego opinii ocena projektu nie była zgodna z procedurami oceny zawartymi w dokumentach dotyczących naboru projektu.

Procedura skargowa jest opisana w załączniku nr 2 do  Regulaminu Komitetu Monitorującego. Informacje na ten temat znajdują się także w Podręczniku beneficjenta, rozdział 5.2 Proces oceny i wyboru projektów.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania

Linki

Treść ogłoszenia o naborze oraz dokumenty obowiązujące dla naboru, w tym dokument programowy, podręcznik beneficjenta, obowiązujące wytyczne znajdują się na stronie internetowej programu.

Treść ogłoszenia o naborze będzie dostępna po jego publikacji 30.08.2016 r.