Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 2.2

2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu / 2.2 Większy stopień wykorzystania zielonych technologii, w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 30.06.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

8-9 listopada 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk - application@southbaltic.eu  

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu. Termin przesyłania wniosków upływa 30.06.2017 o godz. 16:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • organizacje powołane przez władze publiczne
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego
 • organizacje pozarządowe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • rozwój zielonych technologii
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

- ocena formalna:

 • wniosek o dofinansowanie dostarczony zastał w terminie na właściwy adres
 • dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie
 • wniosek o dofinansowanie oraz Deklaracje Partnerskie zostały podpisane przez upoważnione osoby
 • wniosek o dofinansowanie dostarczony został na odpowiednim wzorze
 • wniosek o dofinansowanie i wszystkie wymagane aneksy dostarczone zostały w języku angielskim
 • wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pól, nie zawiera pól niewypełnionych)
 • informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są spójne

- ocena kwalifikowalności:

 • projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw
 • Partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie
 • wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie
 • planowana data rozpoczęcia projektu mieści się w przedziale 3 miesięcy od daty zaplanowanego Komitetu Monitorującego (rozstrzygnięcie konkursu)
 • projekt wpisuje się w jeden z priorytetów programu, jego cel szczegółowy oraz w jeden z programowych wskaźników produktu
 • zapewnione zostały środki na projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania oraz informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie 

- ocena jakościowa: 

 • uzasadnienie projektu (znaczenie i strategia)
 • jak dobrze uzasadniona została potrzeba dla realizacji projektu
 • charakter współpracy, jaką wartość dodana ma przynieść współpraca
 • wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu
 • w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu
 • trafność utworzonego partnerstwa, w jakim stopniu charakter utworzonego partnerstwa będzie wpływał na realizację projektu
 • zarządzanie, w jakim stopniu sposób i procedury zarządzania projektem są adekwatne do wielkości projektu, czasu trwania oraz potrzeb
 • komunikacja, czy działania informacyjno-promocyjne są właściwe i w jakim stopniu są właściwe aby dotrzeć do grup docelowych i innych odbiorców
 • plan działań, w jakim stopniu plan działań jest realny, spójny i logiczny
 • budżet, w jakim stopniu konstrukcja budżetu jest adekwatna, tzw. „value for money”, w jakim stopniu budżet jest spójny i proporcjonalny

- ocena pod kątem występowania pomocy publicznej

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy. Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Brak ograniczeń

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze na stronie programu (wyłącznie w języku angielskim)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Ogłoszenie o naborze na stronie programu (wyłącznie w języku angielskim)

Wzór umowy o dofinansowanie

Ogłoszenie o naborze na stronie programu (wyłącznie w języku angielskim)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego. Skargę należy złożyć formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Techniczny, Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON) 80-266 Gdańsk
Tel: +58 746 38 53, e-mail: southbaltic@southbaltic.eu 

Ministerstwo Rozwoju
e-mail: Magdalena.Wlodarczyk@mr.gov.pl lub Inga.Kramarz@mr.gov.pl

Linki

Strona programu