Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego /Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2017r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.:

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

z obszaru Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w obowiązującym załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr  3 do Regulaminu konkursu. 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

369 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją (DOCX 362 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 675 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie