Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.10.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

koniec I kwartału 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19

40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Kancelarii WFOŚiGW w Katowicach

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna - kod 140)
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna - kod 085)

ze wskazanych obszarów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty dotyczące wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP POIiŚ 2014-2020 (Działanie 1.7 pkt. 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.7.1).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ 2014-2020 obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (Zał. nr 4 do Regulaminu konkursu).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

120 222 463,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 476 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (RTF 674 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu (PDF 476 KB) (paragraf 13)

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres funduszeeuropejskie@wfosigw.katowice.pl. 

Linki

Ogłoszenie o konkursie