Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.7

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.05.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2017r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. r. do 29.05.2017 r.:

  • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
  • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),
  • porozumienia wspólnot mieszkaniowych

ze wskazanych obszarów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów określone są w obowiązującym Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

110 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/2/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie z instrukcją (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 159 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania, dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie można przesyłać na adres fundusze.europejskie@wfosigw.katowice.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie