Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.6

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 1.02.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listy projektów po ocenie wstępnej, ocenie merytorycznej I stopnia i ocenie merytorycznej II stopnia oraz listę projektów wybranych do dofinansowania.

Wyniki naboru 5.07.2016

Aktualizacja listy projeków dofinansowanych po procedurze odwoławczej

Wyniki naboru 05.07.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Uchwałą   nr 1099/16 z dnia 5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie  projektów  w ramach  konkursu  o  kwotę 27 076547,66 zł ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Wyniki oceny wniosków 30.06.2016

Wyniki oceny wniosków 08.06.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemną wersję wniosku o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej określają zapisy regulaminu konkursu.

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 lutego 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a) mikroprzedsiębiorstwom,
b) małym przedsiębiorstwom,
c) średnim przedsiębiorstwom.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 1. W ramach Działania 1.6 wspierane będą projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.
 2. Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

  - budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa
  - wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu
  - zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa
  - zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

  których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.
 3. Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw; 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

42 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualny Regulamin konkursu

Wersje archiwalne dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki