Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.6

1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

Wyniki naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3 września 2019 r. zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista ta uwzględnia odmowę zawarcia umowy o dofinansowanie projektu nr RPZP.01.06.00-32-0009/17, a także rezygnację Beneficjentów z realizacji projektów nr: RPZP.01.06.00-32-0002/17, RPZP.01.06.00-32-0007/17, RPZP.01.06.00-32-0010/17, RPZP.01.06.00-32-0018/17 oraz RPZP.01.06.00-32-0011/17.
 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

 

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

 

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

 

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.:

a)         mikroprzedsiębiorstwom,

b)         małym przedsiębiorstwom,

c)         średnim przedsiębiorstwom

w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.         W ramach konkursu wspierane będą inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, prowadzące do stworzenia znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienia konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

2.         Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa, zlokalizowane na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia, obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technlologicznych, prowadzące do:

  • budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
  • wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,
  • zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
  • zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

3.         Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

45 222 822,16 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wersje archiwalne dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020