Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.6

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.09.2016

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę rankingową projektów dla konkursu POIS/1.6.1/1/2016

Lista rankingowa projektów konkursu 1.6.1 POIS

Wyniki oceny merytorycznej negat konkurs 1.6.1 POIS

Wyniki oceny merytorycznej pozytyw konkurs 1.6.1 POIS

Lista wycofanych z oceny merytorycznej konkurs 1.6.1 POIS

NFOŚiGW informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. aktualizację wyników oceny merytorycznej oraz listę rankingową projektów dla konkursu POIS/1.6.1/1/2016

Lista rankingowa projektów dla konkursu POIS/1.6.1/1/2016

Lista projektów ocenionych negatywnie w konkursie nr POIS/1.6.1/1/2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300 mln PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce „Punkt informacyjny”.

Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane na stronie internetowej w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”

Linki

Ogłoszenie o konkursie