Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) -Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą krócej niż 2 lata), RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.03.2017

W dniu 17 października 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 4408/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16.Do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów, których wartość całkowita wynosi 2 327 657,87 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 1 139 238,42 PLN.

Poniżej „Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania – art. 46 ust. 4 ustawy” oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) – Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-190/16.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na październik 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/ i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 2 grudnia 2016 r. do godz. 15.00  dnia 30 marca 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy wraz z podpisanymi załącznikami(za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD)  w terminie do godz. 15.00 dnia  30 marca 2017 r. 

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203  

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych  

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA. 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.  

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:  

Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem…………………………………

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru…………………

Tytuł projektu………………………………………………………………………………..

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego [1]przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów). 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się :

Mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.                                                                                                      

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Przy określeniu wielkości przedsiębiorstwa należy wziąć pod uwagę także przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane.  

Status przedsiębiorstwa badany jest podczas oceny projektu oraz poddawany jest ponownej weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz  dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do  rozporządzenia  Komisji (UE) nr 651/2014  z dn. 17 czerwca  2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107  i 108 Traktatu [GBER].   

Ważne!

Obowiązki związane z utworzeniem  partnerstwa (m.in. zasady wyboru partnera, zakres porozumienia lub umowy o partnerskiej)  reguluje art. 33 ustawy wdrożeniowej). Wszyscy partnerzy zobowiązani są do przestrzegania zasad poddawania się kontroli oraz postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie na takich samych zasadach jak Partner wiodący[2].  

UWAGA:

Do wniosku o dofinansowanie wymagane będzie złożenie oświadczenia o zamiarze posiadania co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz realizacji projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. Natomiast na etapie złożenia pierwszego wniosku o płatność pośrednią lub zaliczkową (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego) – złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej zakładu lub oddziału w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz potwierdzającego realizację projektu/inwestycji na terenie ZIT AW. [1] Prowadzenie działalności gospodarczej w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego musi być potwierdzone w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy. W przypadku gdy, z dokumentu rejestrowego nie wynika wprost, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć inny dokument potwierdzający przedmiotowy fakt np. NIP 2.[2] Partnerem może być tylko podmiot wskazany w katalogu Beneficjentów w ramach danego naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.5 Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP, którego celem szczegółowym jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP - ZIT AW.

Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:   

-wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;  

-dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.  

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej.

Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

 • utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,
 • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,
 • zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie;

Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się definicję zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania  w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu,  marketingu  lub organizacji.

Zgodnie z ww. definicją można rozróżnić: 

 • innowację  produktową - oznaczającą  wprowadzenie  na  rynek  przez  dane  przedsiębiorstwo nowego  towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia;
 • innowację          procesową         -oznaczającą      wprowadzenie                 do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;
 • innowację  marketingową  - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu,  pozycjonowaniu, promocji,  polityce cenowej  lub  modelu  biznesowym,  wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • innowację  organizacyjną  - polegającą na  zastosowaniu w  przedsiębiorstwie  nowej  metody organizacji jego działalności biznesowej,  nowej  organizacji  miejsc pracy lub  nowej organizacji relacji zewnętrznych.  

Dofinansowanie  może  otrzymać  wyłącznie  projekt,  który  przyczyni  się do  powstania  innowacji produktowej lub innowacji procesowej.  

Dodatkowym efektem  projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań  organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy,  jednak  inne rodzaje innowacji,  będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie  nie podlegają ocenie.  

W ramach powyższych kierunków  wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji  prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania  na  środowisko, np. ograniczające materiało-,wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących  przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).  

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy  Strategiczne  na  rzecz  inteligentnych  specjalizacji Dolnego Śląska, do  obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna

- żywność wysokiej jakości

- surowce naturalne i wtórne

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 45/16 z dnia 26 października   2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego   są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl. 

Tylko wniosek który:

 • spełnił wszystkie kryteria formalne,
 • spełnił wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne,
 • uzyska nie mniej niż 15% punktów (tzn. nie mniej niż 2,7 pkt.) możliwych do uzyskania za kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR,
 • uzyska nie mniej niż 25% punktów (tzn. nie mniej niż 6,75pkt) możliwych do zdobycia na podstawie kryteriów merytorycznych specyficznych,
 • w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności ze Strategią ZIT AW uzyska co najmniej 15% punktów (tzn. minimum 6,75 pkt.) możliwych do uzyskania na tym etapie oceny,
 • a w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, uzyskał kolejno największą liczbę punktów

zostanie wybrany do dofinansowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wyciąg z kryteriów wyboru projektów 1.5.2 ZIT AW (PDF 800 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Udzielana pomoc jest pomocą de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem; Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w rozumieniu pkt. 9 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pomoc de minimis nie może zostać wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. Jedno przedsiębiorstwo zgodnie z zapisami Rozporządzenia 1407/2013 obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków: - jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków; - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej; - jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki; - jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki. W sytuacji gdy wnioskowana kwota dofinansowania spowoduje, iż otrzymanie pomocy przekroczy ustanowiony limit obowiązujący...

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 1 175 000 EUR tj, 5 060 137 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r., 1 EUR = 4,3065 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.5.2 - ZIT AW z dnia 29 marca 2017 (PDF 444 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.5.2- ZIT AW (schemat A) z dnia 28 listopada 2016 (PDF 454 KB)

Regulamin konkursu_ 1 5 2 ZIT AW (PDF 982 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu. 

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie.

Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej. 

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez: 

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl oraz www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.