Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

1.5 Bon na patent, RPO Lubelskiego

Zakończony 17.06.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.01.05.00-00-IP.01-06-001/16

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem
i dokonaniem zgłoszenia patentowego wynalazku z zakresu inteligentnych specjalizacji regionu (biogospodarka, medycyna i zdrowie, energetyka niskoemisyjna, informatyka
i automatyka).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 559 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 80%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 12 873 900,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 1 287 390,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 892 KB)

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 220 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 10 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 16.12.2016 r.]

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu oraz innych dokumentów (PDF 213 KB) [wersja archiwalna]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 10 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 15.12.2016 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 10 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 28.04.2016 r.]

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie (PDF 2 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 29.04.2016 r.]

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020
w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie - projekt
 (PDF 2 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 28.04.2016 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 182 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 29.04.2016 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 182 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 28.04.2016 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 766 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 16.12.2016 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu  (PDF 773 KB)[wersja archiwalna obowiązuje do 15.12.2016 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 773 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 28.04.2016 r.]

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 892 KB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.5 Bon na patent informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020