Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, RPO Podlaskiego

Zakończony 11.05.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-001/16  

Wyniki naboru 7.07.2016

Wyniki naboru wniosków (PDF 253 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

czerwiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89

15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie:

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html

w terminie od 07 marca 2016 r. do 11 maja 2016 r. do godziny 15:30. - pełna treść komunikatu. (PDF 273 KB)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie ) w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu, tj. do 16 maja 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego,

jednostki organizacyjne jst, ich związki i stowarzyszenia

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące stworzenia nowej oraz rozwoju istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, tj. obejmujące uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalno-merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 346 KB)

Kryteria merytoryczne szczególne i różnicujące  (PDF 253 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

60 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 603 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 135 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku EFRR (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Dnia 08.04.2016 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 124/1510/2016 z dnia 22 marca 2016 r. przyjęto nowy wzór Umowy o dofinansowanie (PDF 810 KB).

W związku z tym, anulowaniu ulega pierwotna wersja przedmiotowego dokumentu.

Archiwalna wersja:

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 468 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 15 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 1.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):  

  tel. (85) 66 54 319, - 324, - 316, - 354, - 311, - 386, - 326 w godz. od 9.00 do 13.00.

e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).

Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;

w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;

w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl .

Linki

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/141-promocja-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-atrakcyjnosci-inwestycyjnej-wojewodztwa--tereny-inwestycyjne.html#Kryteria