Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.12.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91

10-554 Olsztyn

I piętro, pok. 101

Godziny pracy:

Poniedziałek-piątek: 8:00-15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym  w przedmiotowym naborze jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

W przypadku projektów partnerskich, partnerem może być wyłącznie podmiot wymieniony w Szczegółowym opisie osi priorytetowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego Poddziałania wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu.

Działania promocji gospodarczej mogą obejmować m.in.

- przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych;

- tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej;

- kampanie medialne;

- organizacja i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowane na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu (wyłącznie jako komponent większego projektu, tego typu działania nie mogą stanowić oddzielnego projektu).

Preferencje uzyskają projekty z obszaru zidentyfikowanych regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu naboru (DOCX 362 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i nie generujących dochodu). W przypadku projektów generujących dochód - maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania należy liczyć z zastosowaniem metody luki w finansowaniu. Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 960 610,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (DOCX 362 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 110 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku (DOCX 163 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 934 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 13 Regulaminu naboru (DOCX 362 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17

10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

Telefony do konsultantów:

89 512 54 86

89 512 54 85

89 512 54 83

89 512 54 82

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Biuro Regionalne w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

55 620 09 13

55 620 09 14

55 620 09 16  

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku Urząd Marszałkowski

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Biuro Regionalne w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

Godziny pracy punktu:

poniedziałek  8:00 - 18:00

wtorek - piątek 7:30 - 15:30

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

 

Telefony do konsultantów:

87 734 11 09

87 734 11 10

87 610 07 77

 

lub

 Anna Kiziniewicz-Kowalska a.kiziniewicz@warmia.mazury.pl

Katarzyna Gawdzińska-Duda k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Agnieszka Przychodzka a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas j.mordas@warmia.mazury.pl

Natalia Cieśluk n.ciesluk@warmia.mazury.pl

Elwira Ryniec  e.ryniec@warmia.mazury.pl

Anna Pawelec  a.pawelec@warmia.mazury.pl

Piotr Kołakowski  p.kolakowski@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 36      

89 521 93 97      

89 521 96 26      

89 521 96 41      

89 521 96 92

Linki

Link do strony Instytucji Ogłaszającej Konkurs wraz z niezbędnymi załącznikami

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020