Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP / 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

Zakończony 31.08.2016

Wyniki naboru 31.08.2016

Wyniki naboru

Informujemy, iż w dniu 15 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej po ocenie merytorycznej i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp.

W ramach dostępnej alokacji tj. 450 000,00 PLN dofinansowanie trzymał jeden projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 PLN, który spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne, w tym kryteria zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW oraz otrzymał wystarczającą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem 7 listopada 2016 r. oceny merytorycznej i oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT wniosku aplikacyjnego pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” złożonego przez Miasto Gorzów Wielkopolski w ramach konkursu nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - – ZIT Gorzów Wlkp. przedstawiamy Listę rankingową.

Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF GW.

Wartość dofinansowania projektu wynosi 400 588,65 zł i nie przekracza alokacji środków EFRR zaplanowanych na ww. konkurs tj. 450 000,00 zł (dotyczy wysokości środków odpowiadających EFRR).

Lista rankingowa wniosków

Uprzejmie informujemy, że 4 października 2016 roku zakończyła się ocena formalna 1 projektu, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” (kwota wnioskowanego dofinansowania 400 588,65 zł), który został złożony na konkurs  zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Uprzejmie informujemy, że 9 września 2016 roku zakończyła się weryfikacja wstępna 1 projektu, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” (kwota wnioskowanego dofinansowania 400 950,00 zł), który został złożony na konkurs zamknięty nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

Uprzejmie informujemy, iż 31 sierpnia 2016 roku został zakończony nabór wniosków aplikacyjnych w ramach konkursu zamkniętego nr RPLB.01.04.02-IZ.00-08-K01/16– Oś Priorytetowa 1 -  Gospodarka i innowacje,Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu - ZIT Gorzów Wlkp.

W odpowiedzi na konkurs wpłynął 1 projekt, pt. „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap I” na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania 400 950,00 zł.

lista_wybrane_1.4.2_28112016

skład_KOP_1.4_28112016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00 
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w Punktach Przyjęć wniosków, tj.:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego

Departamencie Programów Regionalnych

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,

65-043 Zielona Góra (pokój nr 53)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Dworcowa 13

66-400 Gorzów Wlkp. (sekretariat Wydziału, pokój nr 1).

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) i w formie elektronicznej wraz załącznikami.  

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.  

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.  

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Punktów Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – data nadania w polskiej placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 r., poz. 1529).  

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW). 

Dodatkowo Wnioskodawca, w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs ma na celu wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (ZIT MOF Gorzów Wlkp.) i prowadzony jest dla następującego typu projektu: 

Typ I – Promocja gospodarcza regionu,w ramach następującej kategorii interwencji:

66 Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania).

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu (na arenie ogólnopolskiej lub międzynarodowej) w celu zwiększenia inwestycji, w tym m.in.:

 • organizacja udziału MŚP w krajowych lub międzynarodowych targach, misjach gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • organizacja krajowych lub międzynarodowych targów, misji gospodarczych, organizowanych w ramach szerokiej kampanii promocyjnej regionu dla MŚP (w tym promocji oferty inwestycyjnej regionu),
 • organizacja szerokiej kampanii promocyjnej regionu o charakterze kompleksowym w kraju i na rynkach międzynarodowych,
 • inne działania promocyjne służące promowaniu województwa lubuskiego jako regionu przyjaznego dla inwestorów.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 uchwałą NR 25/KM RPO-L2020/2016 KM RPO–L2020 z dnia  18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 4/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP 1-5,9) oraz uchwałą NR 26/KM RPO-L2020/2016 KM  RPO-L2020 z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniającą uchwałę nr 5/KM RPO-L2020/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 z dnia 22 maja 2015 r., w sprawie przyjęcia Kryteriów merytoryczno-horyzontalnych mających zastosowanie dla wszystkich Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 1-5, 9) i zostały zamieszczone na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Wynik oceny projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen dwóch Ekspertów oceniających dany projekt. Ocenę pozytywną uzyskują projekty, które zdobędą co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów na ocenie merytorycznej.  

W przypadku, gdy różnica między ocenami końcowymi dwóch Ekspertów wynosi co najmniej 40% maksymalnej do zdobycia liczby punktów, do oceny zostaje wyznaczony trzeci Ekspert. Ocenia on wniosek zgodnie z przyjętym kryteriami. Wówczas ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna ocen trzech Ekspertów, która jest wiążąca.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

99%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

450 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu wersja obowiązująca  (PDF 2 MB)(PDF 2 MB)

Regulamin konkursu wersja archiwalna (PDF 337 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 776 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Od wyniku oceny (na każdym etapie – z wyłączeniem wyników weryfikacji wstępnej) przysługuje Wnioskodawcy protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

 • listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera (wymogi formalne):

 • Oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu.
 • Oznaczenie wnioskodawcy.
 • Numer wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem.
 • Wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem.
 • Podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy. 

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja wzywa Wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.

Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, o których mowa powyżej, w zakresie pkt 1–3 i 6.Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia w proteście oczywistych omyłek wstrzymuje bieg terminu przewidzianego na jego rozpatrzenie. Na prawo Wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia.

Właściwa instytucja, informuje Wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. Informacja ta zawiera w szczególności:

 • treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu protestu, wraz z uzasadnieniem,
 • w przypadku nieuwzględnienia protestu,
 • pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Mając na uwadze prawidłowość doręczeń korespondencji w przedmiocie procedury odwoławczej Wnioskodawca powinien poinformować IZ RPO-L2020 o zmianie adresu jego siedziby (zamieszkania).

Skarga jest wnoszona przez Wnioskodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o nieuwzględnieniu protestu, negatywnej ponownej ocenie projektu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, wraz z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponowna ocena projektu polega na powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów uwzględnionych w rozstrzygniętym proteście.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: 

 • Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153,
 • Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronie Instytucji Zarządzającej RPO Lubuskie 2020