Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.3

13.3 REACT-EU dla zdrowia, RPO Łódzkiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.06.2022 do 31.08.2022

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ,,Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19’’. Numer naboru w trybie pozakonkursowym to: RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Jesień 2022

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8,
90-051 Łódź(Biuro Podawcze-parter)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej w punkcie powyżej. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku, studium wykonalności (w formach edytowalnych) oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel z jawnymi i działającymi formułami).

Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia w SZOOP na lata 2014-2020. Nabór projektu może dotyczyć projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 i obowiązujące na dzień wezwania znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 100,00% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 100,00% kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z § 3 pkt. 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w niniejszym punkcie.

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu. Maksymalna kwota środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektu nie przekracza 7 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego