Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.3

13.3 REACT-EU dla zdrowia, RPO Łódzkiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 08.06.2022 do 31.08.2022

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŁ na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ,,Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych’’. Numer naboru w trybie pozakonkursowym to: RPLD.13.03.00-IZ.00-10-002/22.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Jesień 2022

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź(Biuro Podawcze-parter)

Sposób składania wniosków

Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej w punkcie powyżej. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku, studium wykonalności (w formach edytowalnych) oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel z jawnymi i działającymi formułami). Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia w SZOOP na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia w SZOOP na lata 2014-2020. Nabór projektu może dotyczyć projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 i obowiązujące na dzień wezwania znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 100,00% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR – 100,00% kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z § 3 pkt. 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, jednak nie może być wyższy niż poziom określony w niniejszym punkcie.

Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 000 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Maksymalna kwota środków EFRR przeznaczona na dofinansowanie projektu nie przekracza 15 000 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Linki

Łącze bezpośrednie do ogłoszenia o naborze w serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego