Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.2

13.2 Infrastruktura usług społecznych, RPO Lubelskiego

Zakończony 14.09.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Do listopada 2017 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

  •  Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  •  Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • Organizacje pozarządowe, 
  • Organy prowadzące szkół przysposabiających do pracy:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- Organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 1. Budowa, rozbudowa, nadbudowa , przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja, wyposażenie infrastruktury usług społecznych (bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym) w tym :

a) ośrodków wsparcia, w tym m.in. środowiskowych instytucji aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych,

b) placówek środowiskowych i dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży,

c) pieczy zastępczej,

d) ośrodków wsparcia w tym specjalistycznych ośrodków wsparcia,

e) placówek środowiskowych form wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, środowiskowych domów samopomocy,

f) ośrodków interwencji kryzysowej,

g) podmiotów reintegracyjnych,

h) placówek instytucjonalnych form pomocy społecznej – warunkowo jedynie w przypadku objęcia wsparciem grupy osób, wobec której nie jest możliwe świadczenie usług w innej formie niż instytucjonalna ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki lub w celu przejścia od form instytucjonalnych do deinstytucjonalizacji świadczenia usług.

2. Modernizacja, adaptacja (do potrzeb osób potrzebujących) oraz zakup wyposażenia infrastruktury niezbędnej do świadczenia środowiskowych form wsparcia w miejscu zamieszkania. 3. Remont, przebudowa, modernizacja i wyposażenie infrastruktury szkół przysposabiających do pracy.

4. Remont, przebudowa, adaptacja (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych) i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i treningowego .

5. Remont przebudowa, adaptacja i wyposażenie infrastruktury mieszkalnictwa socjalnego .

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów (PDF 890 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

118 674 834,90 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (21.06.2018) (PDF 792 KB)

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (21.06.2018) (PDF 173 KB)

Regulamin konkursu (31.10.2017) (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (31.10.2017) (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 182 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (21.06.2018) (PDF 854 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego informacje udzielane są pod nr tel. (81) 44 16 750 i za pomocą poczty elektronicznej defrr@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020