Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.1

13.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT EU / 13.1.1 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT EU - wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskiego

Zakończony 11.03.2022

12 maja 2022 roku, uchwałą 456/351/22 Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkurs nr RPPM.13.01.01-IZ.00-22-001/22 dla Poddziałania 13.1.1. RPO WP

Wyniki naboru 12.05.2022

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu (pdf 148 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf 223 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty w lipcu 2022 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

  • formie papierowej – przesłać na adres urzędu wskazany w ogłoszeniu lub
  • w formie elektronicznej – dostarczyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na platformie ePUAP.

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt. 5 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typu beneficjenta wymienionego w pkt 6 opisu Poddziałania 13.1.1. RPO WP zamieszczonego w SzOOP, tj. Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

Na potrzeby niniejszego naboru za Instytucje Otoczenia Biznesu uznaje się podmioty posiadające osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.), świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Poddziałania 13.1.1. RPO WP zamieszczonego w SzOOP, tj.: zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia MŚP realizowanego w formule projektu grantowego.

Na kompleksowe przedsięwzięcie składać się będą m.in.:

  • identyfikacja przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19, kwalifikujących się do objęcia wsparciem,
  • doradztwo merytoryczne oraz szkolenia dla grantobiorców w zakresie realizacji przedsięwzięć, w szczególności mających na celu zmiany w obszarach ucyfrowienia oraz ekoefektywności,
  • udzielanie grantów na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne (obligatoryjne):

Obszar A – Podstawowe

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

Obszar C – Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Ukierunkowanie na cyfryzację i zieloną transformację

C.2. Ukierunkowanie na branże najbardziej dotknięte skutkami kryzysu

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie beneficjenta projektu grantowego (operatora) wynosi do 100% i, co do zasady, nie podlega zasadom pomocy publicznej.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie grantobiorcy powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wymienionych w pkt. 8.3. Regulaminu konkursu.

Minimalna dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania

Minimalna dopuszczalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 100% kwoty przeznaczonej na konkurs.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu na poziomie beneficjenta projektu grantowego wynosi 100% kwoty przeznaczonej na konkurs, z zastrzeżeniem pkt. 4.1. Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania na poziomie grantobiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IOK przeznacza na dofinansowanie projektu w konkursie kwotę 44 148 192,46 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (DOCX 298 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 867 KB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie (wersja edytowalna) (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny wnioskodawcy przysługuje protest.

Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa.

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy: 

  • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP, 
  • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących naboru dla Poddziałania 13.1.1. RPO WP informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Stanisław Leszczyński, tel. (58) 326 81 42, e-mail: s.leszczynski@pomorskie.eu,

Michał Beyer, tel. (58) 326 81 42, e-mail m.beyer@pomorskie.eu

W sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 82 43, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.