Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 1.3

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym KONKURS III, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.12.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 10 pkt. 16 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 oraz art. 45 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,  poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych i skierowanych do kolejnego etapu oceny, jakim jest ocena merytoryczna I stopnia.

Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17

Wyniki naboru

28-05-2019, 09:10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 24 maja 2019 r. listę częściową nr 1 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Lista częściowa nr 1 projektów ocenionych pozytywnie

03-07-2019, 11:19

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. listę częściową nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Lista projektow ocenionych pozytywnie

Lista projektow ocenionych negatywnie

18-11-2019, 12:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2019 r. aktualizację listy częściowej nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Lista projektów ocenionych negatywnie

11-03-2020, 15:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 marca 2020 r. aktualizację listy częściowej nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Lista projektów ocenionych negatywnie

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

min rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul.

Konstruktorska 3a,

02-673 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o dofinansowanie umieszczonego po adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
  • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

w obu powyższych przypadkach zewskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych) oraz z miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu (załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet w ramach Konkursu wynosi 300 000 000,00PLN ze środków Funduszu Spójności i jest podzielony w następujący sposób::

a) 100 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych w obu powyższych przypadkach ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) oraz z miast subregionalnych (wskazanych w kontraktach terytorialnych);

b) 200 mln PLN - dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich (wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 11 do Regulaminu);

c) w ramach kwoty, o której mowa w lit. b– 100 mlnPLN przeznaczone będzie wyłącznie dla  spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych z miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

28.02.2019r.

Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 1.3.2.

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

- Harmonogram konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17,

- Regulamin konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17,

- Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu – Regulaminie pracy Komisji oceny projektów.

Zmiany do Regulaminu konkursu są następujące:

-wprowadzono możliwość zatwierdzania częściowych list projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i osiągnęły minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej I stopnia,

-zaktualizowano harmonogram konkursu.

Ogloszenie o naborze

Regulamin KOP

Regulamin

Harmonogram naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”.Odpowiedzi na pytania udzielane są indywidualnie i zamieszczane są na stronie internetowej IOK w zakładce „Punkt informacyjny”, jednakże w przypadku gdy liczba pytań jest znacząca, w zakładce „Punkt informacyjny” zamieszczane są odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania w „Bazie najczęściej zadawanych pytań”.

Linki

link