Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.3

1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 27.07.2015

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 na realizację projektów w ramach „Gwarancji dla młodzieży”.

Spośród 360 wniosków złożonych podczas naboru, 231 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, natomiast 119 zostało odrzuconych z powodu niespełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej.

Z uwagi na niespełnienie ogólnych warunków konkursu 10 projektów nie podlegało ocenie formalnej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

W formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 

 • bądź pocztą – listem poleconym / pocztą kurierską na adres: 
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 13 lipca 2015 r. do 27 lipca 2015 r.:

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa 
  od pon. do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15 

  bądź pocztą – listem poleconym / pocztą kurierską na adres: 
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 
  ul. Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

 1. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego,
  • instytucje partnerstwa lokalnego.
 2. Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332),
 3. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 4. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 6. Specjalne ośrodki wychowawcze,
 7. Domy samotnej matki,
 8. Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:

 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
  • kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
  • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),
 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, m.in. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
  • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych:
  • niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 6. instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
  • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych w niniejszym konkursie opierać się ma na co najmniej trzech z ww. elementów instrumentów indywidualnej i kompleksowej pomocy, wskazanych powyżej - pierwsze dwa elementy, wskazane w punkcie 1, instrumentu indywidualnej i kompleksowej pomocy są obligatoryjne, kolejne (wskazane w punktach 2-6) – fakultatywne – wybierane są w zależności od potrzeb i możliwości osób młodych, którym udzielane jest wsparcie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2 000 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

50 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: Zmiana regulaminu z 10 lipca w związku z wydłużeniem terminu naboru wniosków do 27 lipca 2015 r.

 • Regulamin konkursu - wersja ze zmianami z 10 lipca 2015 r. WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
  • Opis zmian (PDF 264 KB) w stosunku do Regulaminu z 6 lipca 

UWAGA: Ze względu na brak zatwierdzonej przez Instytucję Zarządzającą PO WER (IZ PO WER) ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 zmianie ulegają zapisy regulaminu konkursu (6 lipca 2015 r.).

 

UWAGA: W związku z zatwierdzeniem 8 maja 2015 roku Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn zmianie uległ Załącznik nr 15. Regulamin konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-002/15 

UWAGA: Zmiana regulaminu (19 czerwca 2015 r.)

Regulamin konkursu - wersja poprzednia z 19 czerwca Opis zmian (PDF 127 KB)

UWAGA: Zmiana regulaminu (3 czerwca 2015 r.)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) - wersja poprzednia z 3 czerwca 2015 r. Opis zmian (DOC 26 KB)


UWAGA: Zmiana regulaminu (27 maja 2015 r.)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB) - wersja poprzednia z 27 maja 2015 r., zmieniona 3 czerwca 2015 r. Opis zmian (DOC 24 KB)

Regulamin konkursu - wersja poprzednia, zmieniona 27 maja 2015 r.

 

Załącznik 1 – Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku w ramach PO WER 

Załącznik 2 – Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER 

Załącznik 3 – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER 

Załącznik 4 – Wzór deklaracji poufności dla członka Komisji Oceny Projektów (KOP) z prawem dokonywania oceny 

Załącznik 5 – Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP 

Załącznik 6 – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 

Załącznik 7 – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 

Załącznik 8 – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 

Załącznik 9 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 1 MB) ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY

Załącznik 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu - załącznik zmieniony

Załącznik 10 – Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów 

Załącznik 11 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Załącznik 12 – Definicje wskaźników monitorowania Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opis Osi Priorytetowych (Priorytet Inwestycyjny 8ii)

Załącznik 13 - Zestawienie standardu i cen wybranych wydatków (PDF 294 KB) ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY

Załącznik 13 – Projekt wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - załącznik zmieniony

Załącznik 14 – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załącznik 15 – Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY

Załącznik 15 – Projekt Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 - załącznik zmieniony

Załącznik 16 – Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 8 do Regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa ze zmianami z 6 lipca 2015 r. (PDF 1 MB) - ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: gdm@kapitalludzki.gov.pl 
lub telefonicznie: 22 461 63 88, 22 461 63 63.

Najczęściej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie są publikowane na stronie kapitalludzki.gov.pl

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

Spotkania odbędą się:

 • 22 maja 2015 r. (piątek) w godz. 12.00-15.00
 • 29 maja 2015 r. (piątek) w godz. 12.00-15.00

w siedzibie MPiPS w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (sala 107, I piętro).

Zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań.

Linki

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej