Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB), RPO Dolnośląskiego

Zakończony 7.02.2017

W dniu 19 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę Nr 4098/V/17  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB) - Nr naboru RPDS.01.03.04-IP.03-02-184/16.  

Do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi  4 270 572,18 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 629 986,35 zł.

W załączeniu lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  -  art. 46 ust 4 ustawy oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowania realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT AW (Schemat C2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB) - Nr naboru RPDS.01.03.04-IP.03-02-184/16. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca(Grantodawca) wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 25 listopada 2016r. do godz. 15.00  dnia 7 lutego 2017 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 7 lutego 2017 r. 

Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

II piętro, pokój nr 203  

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Ul. J. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych  

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA, termin uważa się  za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA. 

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku ( w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku.

Wnioski wypełnione odręcznie oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.  Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:  

Pełna nazwa Wnioskodawcy (Grantodawcy) wraz z adresem………………

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru……………………….

Tytuł projektu………………………………………………………………………………

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Grantodawca zobowiązany jest do złożenia do wniosku o dofinansowanie oświadczenia zawierającego klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń”.

Grantodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu Grantodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów (zwanymi dalej Grantodawcami): 

1) Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

2) Lokalne Grupy Działania (LGD)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MŚP, w tym MŚP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.  

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych. 

Przedmiotem wsparcia w formie grantu ma być usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Grantobiorcy:

W przypadku projektów grantowych organizowanych przez ZIT AW, MŚP muszą mieć siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii ZIT AW (obejmującej następujące obszary:Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów). 

Zgodnie z SZOOP RPO WD w zakresie schematu 1.3.C możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:

a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku[1].

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Powyższy katalog doradztwa, określony w SZOOP RPO WD, ma charakter przykładowy, podstawowy i możliwe jest jego rozszerzenie w ramach danego projektu grantowego, o ile wynika to z wyjściowej analizy potrzeb MŚP przeprowadzonej przez Grantodawcę. 

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być instytucje otoczenia biznesu.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić udokumentowane zapotrzebowanie MŚP na usługi doradcze, które zamierza objąć wsparciem w ramach projektu. Jego potwierdzeniem mają być aktualne (do 2 lat wstecz od złożenia wniosków) badania/analizy dotyczące specjalistycznego wsparcia doradczego dla MŚP. Zaplanowane w projekcie działania powinny być dostosowane do ich wyników (np. przeprowadzenie rozpoznania na rynku potencjalnych wykonawców usług doradczych w zdiagnozowanych obszarach). Dysponując ww. analizami (własnymi, zleconymi lub ogólnie dostępnymi), Wnioskodawca powinien dołączyć je do wniosku w formie załącznika. 

Preferencyjnie traktowane będą:

 • projekty dotyczące usług doradczych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu;
 • projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu stosujące dostępne standardy w zakresie świadczenia usług.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno

-komunikacyjne (ICT).

[1] Doradztwo w tym zakresie nie może mieć charakteru ciągłego ani okresowego i stanowić zwykłego kosztu operacyjnego przedsiębiorstwa dotyczącego rutynowych, regularnych usług doradczych (zgodnie z definicją usługi doradczej wskazaną w Definicjach).

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września   2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.

Tylko wniosek który:

 • spełnił wszystkie kryteria formalne,
 • spełnił wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne,
 • uzyska nie mniej niż 15% punktów (tzn. nie mniej niż 2,7 pkt) możliwych do uzyskania za kryteria merytoryczne ogólne dla wszystkich osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 – zakres EFRR,
 • w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności ze Strategią ZIT AW uzyska co najmniej 15% punktów (tzn minimum 4,05 pkt.) możliwych do uzyskania na tym etapie oceny
 • a w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, uzyskał kolejno największą liczbę punktów

zostanie wybrany do dofinansowania.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu Wyciąg z kryteriów wyboru projektów 1.3.4 ZIT AW (C2) (PDF 799 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu grantowego wynosi: do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów kwalifikowalności wydatków dla projektów grantowych wynikających z zał. nr 6 do SZOOP). Co najmniej 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie grantowym muszą stanowić wydatki przeznaczone na granty i nie więcej niż 15% wydatków kwalifikowalnych muszą stanowić wydatki nieprzeznaczone na granty. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w części projektu obejmującej wydatki nieprzeznaczone bezpośrednio na granty, dofinansowanie może być udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym przypadku wielkość dofinansowania może wynosić do 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (z uwzględnieniem zasady dot. całkowitej kwoty pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej do 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych). Wielkość, limity dofinansowania oraz podstawę prawną udzielenia grantu, każdorazowo określa umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą. Umowa o powierzenie grantu podlega akceptacji IPAW i musi być zgodna z wymogami zawartymi w rozdziale III wytycznych grantowych do działania 1.3.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 4 048 110,00 PLN.(tj.940 000 EUR) Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r., 1 EUR = 4,3065 Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.3.4 - ZIT AW (schemat C2) z dnia 6 lutego 2017 (PDF 376 KB)

Regulamin konkursu 1 3 4 (C2 ) ZIT AW - obowizuje od 6 lutego 2017 r (PDF 982 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 1.3.4-ZIT AW (schemat C2) z dnia 28 listopada 2016 (PDF 481 KB)

Regulamin konkursu 1.3.4- ZIT AW (schemat C2)- obowiązuje od 28 listopada 2016 (PDF 982 KB)

Regulamin konkursu 1 3 4 (C2) ZIT AW- wersja archiwalna (PDF 982 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinasowanie projektu, którym należy posługiwać się ubiegając się o dofinansowanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu .

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Instrukcja wypełniania wniosku zostanie zamieszczona na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zostanie zamieszczony  na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Grantodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z Grantodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego  Regulaminu i zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór umowy zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy uwzględnia prawa i obowiązki Grantodawcy/partnera (jeśli dotyczy) oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi minimalny zakres oraz przedmiot praw i obowiązków Stron Umowy i może być przez Strony Umowy zgodnie uzupełniany o inne postanowienia niezbędne i istotne dla realizacji Projektu. Postanowienia stanowiące uzupełnienie treści umowy o dofinansowanie projektu nie mogą być jednak sprzeczne z postanowieniami zawartymi w jej treści jak i z m.in. systemem realizacji RPO WD 2014-2020 oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, pod rygorem nieważności czynności prawnej. 

IPAW zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy. 

Wzór umowy o powierzenie grantu między Grantodawcą i Grantobiorcą zostanie opracowany przez Grantodawcę w ramach procedur realizacji projektu grantowego. 

Jednakże zgodnie z „Wytycznymi grantowymi do działania 1.3” umowa o powierzenie grantu zawierana pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą powinna określać w szczególności:

 1. zadania Grantobiorcy objęte grantem,
 2. kwotę grantu i wkładu własnego,
 3. okres realizacji grantu,
 4. warunki przekazania i rozliczenia grantu,
 5. obowiązki związane z monitorowaniem wskaźników realizacji grantu,
 6. zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego,
 7. zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Grantodawcę lub uprawnione podmioty (IZ RPO WD/IP/UKS/KE),
 8. zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w zakresie wyrażenia zgody Grantobiorcy na przetwarzanie danych osobowych oraz wykonywania wobec niego obowiązków informacyjnych. 

Wzór umowy pomiędzy Grantodawcą i Grantobiorcą podlega zatwierdzeniu przez IPAW na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Grantodawcy.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30

we wtorki w godz.: 7.30 – 16.30

w piątki w godz.: 7.30 – 14.30.

 • e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu
 • telefon: (74)  84 74 150, faks. (74) 84 74 151
 • bezpośrednio w siedzibie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie oraz www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla potencjalnych wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu.

Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.