Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.1 C.2 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny (OSI), RPO Dolnośląskiego

Zakończony 31.01.2017

Wyniki naboru 28.04.2017

Wyniki oceny:

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI LGOI (28.04.2017)

W ramach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) alokacja wynosi: 2 237 453,66 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ).

Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  4 891 531,99 PLN, co stanowi 218,62 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Legnicko - Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów  znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0011/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIRW (28.04.2017)

W ramach Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) alokacja wynosi: 1 655 512,48 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ).

Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  2 304 999,99 PLN, co stanowi 139,23 % przewidzianej na ten konkurs alokacji. W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0013/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 525 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZKD (28.04.2017)

W ramach Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko–Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) alokacja wynosi: 2 201 559,83 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ).

Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosiła 4 256 999,99 PLN, co stanowi 193,36 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Ziemi Dzierżoniowsko–Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0010/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI OIDB (28.04.2017)

W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) alokacja wynosi: 1 826 374,53 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ).

Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi 4 429 004,52 PLN, co stanowi 242,50 % przewidzianej na ten konkurs alokacji.W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) nie wystarcza na dofinansowanie ani jednego projektu  ze znajdujących się na Licie projektów, które spełniły kryteria wyboru, przesuwa się alokację w kwocie 3 625,47 zł. Po przesunięciu alokacji wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0012/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.

Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny merytorycznej - OSI ZOI (28.04.2017)

W ramach przedmiotowego konkursu w zakresie OSI ZOI (Zachodni Obszar Interwencji) alokacja wynosi: 2 063 567,73 PLN (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania tj. z dnia 30.03.2017 r. 1 Euro = 4.2233 PLN ).Łączna wartość dofinansowania rekomendowanych projektów wynosi  2 609 999,99 PLN, co stanowi 126,48 % przewidzianej na ten konkurs alokacji. W  związku z tym, że alokacja przewidziana na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) nie wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów znajdujących się na Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru, wniosek znajdujący się na pierwszym miejscu listy tj. RPDS.01.03.01-02-0014/17 otrzymuje dofinansowanie w kwocie 1 830 000,00 zł.Pozostałe projekty nie są rekomendowane do dofinansowania. 

 

Informacja o składzie KOP

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji  Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji - generator wniosków o dofinansowanie EFRR -dostępnej na stronie http://www.snow-dip.dolnyslask.pl i przesyła do DIP w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 25-11-2016 r.  do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.  

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do  przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.  

Ponadto:Do siedziby DIP należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub  parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Grantodawcy wraz z podpisanymi załącznikami w terminie do godz. 15.00 dnia 31-01-2017r.  

Za datę wpływu do DIP (IOK) uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany  został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016- 2025, którym została Poczta Polska SA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektów „grantowych” w ramach konkursu ubiegać się mogą następujące typy beneficjentów (zwanymi Grantodawcami): 

1)      Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)

2)      Lokalne Grupy Działania (LGD)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.  

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

1.3.1  C.2  Zalacznik nr 3 Kryteria wyboru projeku OSI (PDF 514 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 181 164, 60 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu 1.3 C.2 (OSI)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.3 C.2 (OSI) (DOCX 97 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 152 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej, Grantodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć  pisemny protest  do właściwego podmiotu rozpatrującego protest (Zarząd Województwa Dolnośląskiego) za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – DIP.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została opisana szczegółowo w:- w  ustawie  wdrożeniowej,- SZOOP RPO WD w punkcie ”Procedura odwoławcza w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR)” w podpunkcie „Tryb konkursowy w IP RPO WD”.

Linki

strona DIP z ogłoszeniem konkursu 1.3.1 C.2 (OSI)