Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 26.07.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w rundzie VIII z dnia 15.12.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w rundzie V z dnia 31.07.2017 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w rundzie II z dnia 09.05.2017 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

10-516 Olsztyn

sekretariat, I piętro, pok. 114

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 (link do strony z logowaniem https://maks2.warmia.mazury.pl) opcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn, I piętro, pok. 114. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • MŚP w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach (realizacja projektu w schemacie B uwarunkowana jest zakończeniem i rozliczeniem projektu w Schemacie A).

Schemat A: Dofinansowanie opieki mentorskiej i doradczej, pozwalającej wypracować m.in. model biznesowy, program urynkowienia produktu z ewentualnymi badaniami rynku, w tym analizy opłacalności przedsięwzięcia.

Schemat B: Inwestycje w rozwój nowego przedsiębiorstwa. Wydatki mogą być przeznaczone na:

  • rozbudowę, modernizację istniejącej infrastruktury/ sprzętu/ maszyn,
  • nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Inteligentna Gospodarka oraz w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 632 004,94 PLN w tym: schemat A - 6 086 009,16 PLN, schemat B - 37 545 995,78 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - obowiązuje od 19.10.2016 r.

 

Regulamin konkursu - obowiązujący do 18.10.2016 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązujący od 19.10.2016 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie - obowiązujący do 18.10.2016 r.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący od 19.10.2016 r.

 

Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązujący do 18.10.2016 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: 

u.piekarska@wmarr.olsztyn.pl

piwmarr@wmarr.olsztyn.pl