Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 21.01.2016

Wyniki naboru 5.05.2016

Informujemy, że 5 maja Komisja Oceniająca Projekty (KOP) zakończyła pracę.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 57 KB)

Skład KOP (DOC 536 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (od 1 stycznia 2016 r. zmiana nazwy Departamentu na: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
ul. Kościuszki 89/91 I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • na proces inkubowania, realizowany przez podmioty będące instytucjami otoczenia biznesu na rzecz firm w początkowej fazie rozwoju; proces ten obejmuje świadczenie usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in. udostępnienie powierzchni biurowej z niezbędnym wyposażeniem oraz bieżącym utrzymaniem (np. niezbędne media), usługi prawne, księgowe, promocyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), mentoring, szkolenia, uzasadnione z punktu widzenia potrzeb i rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw,

  • wsparcie na świadczenie ww. usług oraz dostosowanie ich do potrzeb przedsiębiorców,

  • inwestycje zmierzające do dostosowania istniejącej infrastruktury (pomieszczeń, obiektów) do specyficznych potrzeb przedsiębiorców – niewielkie, niezbędne i właściwie uzasadnione zmiany w infrastrukturze technicznej (potocznie zwanej „mediami”), które będą mogły być stosunkowo łatwo adaptowalne do potrzeb kolejnych użytkowników lub usunięte.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowej inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  (PDF 2 MB) (załącznik 3) oraz w załącznikach regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

26 074 554,26 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 388 KB) - wersja obowiązująca od 8 marca 2016 r.

 

Regulamin konkursu  (PDF 238 KB) - wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 182 KB) - załącznik nr 1 do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 296 KB) - załącznik nr 17 do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdą Państwo w § 14 regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

  1. Anna Nakielska:  a.nakielska@warmia.mazury.pl
  2. Katarzyna Gawdzińska-Duda: k.gawdzinska@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 521 96 54

89 521 93 97

Linki

Załączniki do regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

Ogłoszenie o naborze (DOC 98 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej inteligentna gospodarka Warmii i Mazur  (PDF 2 MB)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Ogłoszenie na stronie Instytucji Zarządzającej