Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPW 1.3

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończony 28.06.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu. Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości jest formalne potwierdzenie złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku następuje poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Regulaminu Konkursu. Wnioski o dofinansowanie składane w ostatni dzień naboru powinny zostać złożone w Generatorze Wniosków do godz. 16:00:00. Z upływem tej godziny upływa termin naboru wniosków. Czas złożenia wniosku o dofinansowywanie odnotowywany jest przez serwer Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Umowa Konsorcjum regulująca zasady działania konsorcjum musi obejmować minimalny zakres określony w Załączniku 9 do Regulaminu Konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty:

1) realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz

2) dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), dostępne na stronie PARP pod adresem www.popw.parp.gov.pl. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

do 70%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

320 000 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia milionów złotych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie do procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa