Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.3

1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Zakończony 18.02.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.01.03.00-00-IP.01-06-001/15

Wyniki naboru 28.09.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.01.03.00-00-IP.01-06-001/15 po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 349 KB) [obowiązuje od 08.02.2017r.]

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 382 KB) [wersja archiwalna]

 

 

 

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,

ul. Wojciechowska 9a,

20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami (zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 753 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %; średnie przedsiębiorstwa: 60 %; duże przedsiębiorstwa: 50 %.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 116 178 312,84 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 11 617 831,28 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 943 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkurs (PDF 484 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 11 MB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 23.02.2017 r.]

 

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkurs (PDF 301 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 11 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 211 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 11 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i załączników do Regulaminu konkursu oraz innych dokumentów (PDF 247 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 13 MB)[wersja ARCHIWALNA]

Regulamin konkursu (PDF 944 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wykaz zmian do Załączników do Regulaminu konkursu (PDF 207 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 14 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 10 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie (PDF 2 MB)[wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie – projekt (PDF 3 MB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 192 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 193 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 974 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 23.02.2017 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 979 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 788 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 811 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 800 KB) [wersja ARCHIWALNA]

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 943 KB) [wersja AKTUALNA obowiązuje od 28.12.2015 r.]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 944 KB) [wersja ARCHIWALNA]

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej info.lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020