Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.1

12.1 Edukacja przedszkolna, RPO Lubelskiego

Zakończony 31.12.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek może być złożony do IOK wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem LSI2014

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014.lubelskie.pl. Dostęp do LSI2014 uzyskiwany jest w procesie rejestracji, w trakcie którego należy: wprowadzić adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło a także wyrazić zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz zaakceptować regulamin serwisu. Następnie proces rejestracji wymaga podpisu profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem: epuap.gov.pl) lub użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww. 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

1)  Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.

2)  Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

bez ograniczeń

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 mln zł, w tym 2 mln zł na procedurę odwoławczą

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

dokumentacja

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

dokumentacja

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Prcedeura odwoławcza opisana w regulaminie konkursu