Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.1

12.1 Edukacja przedszkolna, RPO Lubelskiego

Zakończony 24.04.2017

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Czechowska 19
20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 12.1 RPO WL uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

  • podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo
  • inne  podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
  2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Brak ograniczeń

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

36 002 494,26 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

dostępny na stronie (regulamin po zmianie z 20.11.2017)

Wzór wniosku o dofinansowanie

w załącznikach do regulaminu po zmianie z 20.11.2017

Wzór umowy o dofinansowanie

w załącznikach do regulaminu po zmianie z 20.11.2017

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 12.1 Edukacja przedszkolna udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl